Mis on üksikliitumine ja mis on soodusliitumine?

Üksikliitumisega on tegemist juhul, kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Üksikliituja liitumisprotsessi alustatakse juhul, kui kinnistu asub alas, kus tänaval on olemas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud ning:
• kinnistu omanik soovib liituda ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga (ÜVK) esmakordselt ja tegemist ei ole soodusliitumisega
• kinnistu omanik planeerib ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitunud hoone renoveerida (rekonstrueerida)
• kinnistu omanik soovib teostada juurdeehitust või ümberehitust
• ÜVK-ga liitunud kinnistu omanik soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ÜVK laiendamine või ümberehitamine

Soodustingimustel on võimalus liituda, kui Teie elamu asub alal, mis jääb Tallinna linna poolt kinnitatud võrkude laiendamise kavasse.

Soodustingimustel (liitumine hüvitatakse Tallinna linna poolt) on võimalik liituda kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• varasemalt puudusid tänaval vee- ja / või kanalisatsioonitorustikud ning kliendil puudus võimalus tänavatorustikuga vahetult liituda
• hoone ehitusluba on väljastatud enne 22. märtsi 1999.a
• kinnistuomanike elukohaks on Rahvastikuregistris märgitud Tallinna aadress
• hooned asuvad maal, mille sihtotstarve on elamumaa
• kinnistu on ASi Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingus ehk võrkude laiendamise kavas kokku lepitud kinnistute nimekirjas.