Miks ei saa korterid sõlmida lepingut?

Teenuslepingu sõlmimiseks on vaja määratleda kinnistusiseste torude ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht ehk liitumispunkt. Liitumispunkti määratlemine korteris on korteriomanikule äärmiselt kulukas. Samuti oleks sellisel juhul tarbimise korraldamine, kontrollimine ning mõõtmine väga keeruline. Seetõttu sõlmib AS Tallinna Vesi lepingu korteriühistu või korteriomanike volitatud esindajaga ning tarbimise arvestus toimub üldveemõõtja alusel.