Mais algab tasuta haljastusmulla väljastamine

Alates maikuust hakkame taas väljastama tasuta haljastusmulda füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist.

Haljastusmulda väljastame 2021. aasta kevadperioodil järgmistel kuupäevadel ja kellaaegadel:

6.05.2021        kl 9.00–15.00

13.05.2021      kl 9.00–15.00

25.05.2021      kl 9.00–15.00

27.05.2021      kl 9.00–15.00

3.06.2021        kl 9.00–15.00

10.06.2021      kl 9.00–15.00

17.06.2021      kl 9.00–15.00

Haljastusmulla väljastamine toimub ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist.

Vastavalt jäätmeseadusele käsitletakse reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). See seab reoveesettest valmistatud haljastusmulla kasutajale täiendavaid kohustusi. Esmaseks eeltingimuseks on jäätmeloa olemasolu või vastav registreering Keskkonnaametist, mis lubab olmereovee puhastussetteid (jäätmekoodiga 19 08 05) taaskasutada. Taotlejal tuleb esitada Keskkonnaametile „Jäätmete taaskasutamise taotlus“, mille taotlusvormi ja täitmise juhendi leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Taotlust täites tuleb jäätmekoodiks märkida ’19 08 05′ ja jäätmeliigiks ‘olmereovee puhastussetted’.

Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima nõudeid ja kohustusi, mis on fikseeritud keskkonnaministri määruses nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“.

Isikud, kellele on väljastatud jäätmekäitleja registreering, peavad esitama üks kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Ka aruandluse kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui Keskkonnaameti poolt on väljastatud jäätmekäitleja registreering, siis palume selle koopia vähemalt 3 tööpäeva enne mullale järeletulekut saata meiliaadressile tvesi@tvesi.ee ja võimalusel informeerida ka mullale järeletuleku ajast (kuupäev ja orienteeruv kellaaeg). Mulla väljastustoimingute alustamiseks tuleb tulla reoveepuhastusjaama administratiivhoone (Paljassaare põik 14) peaukse juurde ja helistada telefonil 62 62 475. Meie töötaja korraldab seejärel mulla väljastamise registreerimise ja mulla kaalumistoimingute tegemiseks vastava kaardi väljastamise. Järgida tuleb meie töötaja poolt antavaid juhiseid.

MÄRKUSED

Kogu väljastatav muld tuleb kaaluda. AS-i Tallinna Vesi autokaal võimaldab kaaluda kuni 40-tonnise täismassiga ja kuni 12 meetri pikkusi veokeid. Minimaalne väljastatav kogus on 0,5 tonni. Sõiduauto järelkäruga tulles peab arvestama, et laadurekskavaatoriga mulla peale tõstmise võimalused on piiratud (kastikate peab olema täielikult eemaldatud).

Haljastusmulla transporti on võimalik tellida ka meie tütarettevõttelt OÜ Watercom, telefonil 62 62 620 või meiliaadressil watercom@watercom.eu. Ühe koormatäie (10 tonni) mulla vedu kalluriga Tallinnas maksab 60 eurot + käibemaks. Väljaspool Tallinna lisandub edasi-tagasi sõidule kilomeetritasu (1,00 euro + käibemaks). Suuremate koguste puhul koorma veo hind kokkuleppel.

Kuidas valmib reoveesettest haljastusmuld?

Paljassaare reoveepuhastusjaamas eemaldatakse reovee puhastusprotsessi käigus reoveest sete. Sette töötlemiseks ehk stabiliseerimiseks pumbatakse sete läbi soojusvahetite metaantankidesse, kus toimub sette anaeroobne kääritamine temperatuuril ~37,0° C, mis kestab ca 15 päeva. Kääritatud sete tahendatakse tsentripresside abil kuni 25%-lise kuivainesisalduseni. Tahendatud sete kogutakse kogumismahutitesse ja veetakse sealt veokitega välja kompostimisväljakutele.

Kompostimisväljakul segatakse stabiliseeritud sete freesturbaga (mahulises vahekorras ca 1:0,7) ja jäetakse ca 6–12 kuuks lihtaunadesse (kompostvaaludesse) täiendavalt anaeroobselt käärima. Selle aja jooksul segatakse aunasid 4-6 korda spetsiaalse vaalusegaja abil. Lõpptulemusema valmib haljastusmuld erikaaluga ca 800 kg/m³ (erikaal oleneb palju looduslikest tingimustest).

Soovitused haljastusmulla kasutamiseks haljastuseks:

  • haljastusmulla laotamise järel kaevata see vana pinnasega kohe läbi;
  • muru rajamisel lisada mulla õhutamiseks jämedateralist liiva;
  • muruga koos tärkab ka umbrohi, see kaob muru regulaarsel niitmisel.

Haljastusmulla analüüsitulemused

Valmistatud haljastusmulla analüüsitulemusi saab vaadata siit.