Kriisiõppus Nõmme linnaosas täitis eesmärgi

Tallinna Vesi viis 28. märtsil Nõmmel edukalt lõpuni testõppuse, mille käigus lülitati linnaosa veevarustus üheks päevaks Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele, et tagada elanikkonnale puhas joogivesi ka ulatusliku elektrikatkestuse olukorras.

AS Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel kinnitas, et Nõmmel läbi viidud test läks plaanipäraselt ja eksperimendi lõpus 28. märtsil kell 18.45 taastati linnaosa tavapärane veega varustamine puurkaevpumplatest pärineva joogiveega. Ruubeli sõnul ei esinenud testi käigus ootamatusi, milleks vee-ettevõte poleks valmistunud ning testi mõju tarbijatele oli minimaalne. Kuni 12-tunnisena planeeritud katsetus viidi lõpuni 10 tunniga, mille jooksul said läbitud kõik planeeritud tegevused.

Tallinna Vesi tänab Nõmme elanikke mõistva suhtumise ja koostöö eest.

„Eilne õppus oli väga oluline samm elutähtsa teenuse toimepidevuse julgeoleku tagamiseks. Üks asi on teha plaane paberil ja teine asi neid reaalselt ellu viia. Õppuse üks eesmärke oli kaardistada kitsaskohad ning teha vajalikud muudatused kriisiplaanides. Kogutud andmed ja eksperimendi kogemus aitab meil tuleviku hädaolukordadeks paremini valmis olla,“ rõhutas Ruubel.

Katsetuse eesmärgiks oli kaardistada Nõmme elanike veevarustuse tagamise võimalused juhuks, kui linnaosa tabab ulatuslik elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam inimesi ning ettevõtteid veega varustada. Nõmme linnaosa, mille veevarustus tuleb enamasti põhjaveest, viidi ajutiselt üle Ülemiste järve pinnaveele, mida kasutab igapäevase joogiveena ka kogu ülejäänud Tallinna ja suur osa Harjumaa elanikest.

Nõmme põhjaveel toimiv veevõrgustik baseerub ringvõrgustikul, mille erinevates asukohtades on puurkaevpumplad, mis töötavad üksteisega koostöös vajaliku veesurve ja veekoguste tagamisel. Katsetuse käigus testiti, kuidas süsteem toimib, kui käivitada tavaolukorras seisev survetõstepumpla, mis pumpab veevõrku Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett. „Nägime, mismoodi käituvad sellises olukorras piirkonnas töös olevad puurkaevpumplad, kuidas ja kui kiiresti liigub vesi ühest kohast teise ning mis tagajärgi see endaga kaasa võib tuua. Saime kinnitust, et kriisiolukorras on võimalik viia Nõmme linnaosa Ülemiste järve veevõrku ja tagada sellega elanike varustamine puhta joogiveega,“ selgitas Ruubel.

Eksperimendi ajal ja selle järgselt võeti Nõmme kraaniveest pidevalt proove. „Mõõtmistulemused näitasid hetkelisi kõikumisi hägususe ja rauanäitude osas, mida testi planeerides ka ette prognoosisime, sest vee liikumise suund veevõrgus muutus. Järgnevad proovid olid korras ja näitasid, et tegemist oli lühiajalise muutusega, mille mõju tarbijatele oli minimaalne,“ kinnitas Ivar Ruubel.

Tallinna Vesi jätkab täiendava veeseirega Nõmme linnaosas mitme kuu jooksul, et olla veendunud, et katse ei kutsunud esile olulisi muutusi veekvaliteedis ka pärast testimispäeva, ning on valmis vajadusel rakendama koheselt meetmeid veekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks.

„Elutähtsa teenuse osutajana peab AS-il Tallinna Vesi olema vastavalt hädaolukorra seadusele toimepidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega. Teeme selleks erinevaid kriisiplaane ja teste, kuid sellise ettevalmistuse, läbimõelduse ja kommunikatsiooniga mastaapset reaalkatsetust ei ole meie piirkonnas viimase 20 aasta jooksul tehtud. Selline test aitab elektrikatkestusteks paremini valmis olla mitte ainult Tallinna Veel, vaid ka paljudel teistel Eesti ja lähiriikide vee-ettevõtetel, kellega teeme tihedat koostööd ja jagame testi käigus kogutud andmestikku,“ tõi Ruubel välja.

Juhul kui Nõmme elanikel peaks esinema veevarustuse häireid, palume sellest teatada avariitelefonil 626 2400.

Korduma kippuvad küsimused ja vastused: Korduma kippuvad küsimused – Tallinna Vesi

Lisainfo:

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Tallinna Vesi

Tel: 626 2271

Foto: Mihkel Maripuu/Postimees