Konkurentsiamet on vaidlustanud AS-i Tallinna Vesi erastamise tariifimehhanismi õiguspärasuse

AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises peetavas kohtuvaidluses, milles AS Tallinna Vesi on vaidlustanud Konkurentsiameti otsuse mitte kooskõlastada ettevõtte poolt esitatud 2011. aasta hinnataotlust, on Eesti Vabariiki esindav Konkurentsiamet asunud seisukohale, et 2001. aastal Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatud erastamise tingimused, mis reguleerisid ettevõtte poolt osutavate teenuste hinna kujundamist, olid Konkurentsiameti arvates vastuolus Eesti õigusega.

AS-i Tallinna Vesi erastas 2001. aastal Tallinna linn, kes sellel ajal ja kuni 31. oktoobrini 2010 oli Eesti Vabariigi poolt määratud veeteenuste regulaatoriks vastutades nii veeteenuste korralduse kui tariifirežiimi eest. Erastamise eesmärgiks oli AS-i Tallinna Vesi poolt pakutava veeteenuste kvaliteedi oluline ja võimalikult kiire parendamine madalaima võimaliku hinnaga tarbijate jaoks.

Ettevõte erastati Tallinna linnavalitsuse määratud tingimustel läbiviidud rahvusvahelise konkursi tulemusel. Pakkumise võitis investor, kes pakkus madalaimat veeteenuse reaaltariifi tõusu. Erastamisdokumentide kohaselt peeti erastamise tulemusena sõlmitavat pikaajalist Teenuslepingut efektiivseimaks viisiks erastamiseesmärkide ja kvaliteeditõusu saavutamiseks.

Alates 2001. aastal toimunud erastamisest on AS Tallinna Vesi oma tegevustulemustega alati täitnud ja ületanud erastamise käigus sõlmitud lepingute nõudeid.

2010. aasta novembris esitas AS Tallinna Vesi erastamise käigus sõlmitud lepingute alusel ja kehtivate õigusaktide nõudeid järgides Konkurentsiametile koos kõigi seaduses nõutud dokumentidega taotluse, milles palus kooskõlastada 2011. aasta tariifid, millega oleks kaasnenud tariifide tõus 3,5% võrra. Konkurentsiamet keeldus 02. mail, 2011.a taotluse rahuldamisest, põhjendades seda muudatustega kehtivas õiguses, mis viidi sisse 2010. aasta augustis vastu võetud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusega (jõustusid 01. novembril, 2010.a).

1. juunil 2011 esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kaebuse Konkurentsiameti 02. mai, 2011.a otsuse peale, paludes muuhulgas kohtul kohustada Konkurentsiametit rahuldama ettevõtte taotlus ning kohustada Konkurentsiametit järgima kõiki õigusakte ja arvestama ka ettevõtte erastamisel sõlmitud lepingute sätteid.

Oma 29. augustil 2011.a halduskohtule esitatud vastuses ettevõtte kaebusele on Konkurentsiamet asunud seisukohale, et Tallinna linnavalitsuse poolt erastamise läbiviimisel veeteenuse hinna kujundamisel kasutatud põhimõtted olid ebaõiged ning vastuolus erastamise ajal kehtinud õigusega. Nii on Konkurentsiamet väitnud et „veeteenuse hinna kujundamine tulenevalt [erastamise käigus esitatud] pakkumisest ei ole lubatud”, et „ei saa nõustuda asjaoluga, et veeteenuste hinna osas võiks teha pakkumist väidetava eesmärgiga saavutada väikseim võimalik tariifi tõus” ning „on vale […] väide, nagu erastamislepingust tulenev tariifirežiim oleks täielikus kooskõlas erastamise ajal kehtinud seadustega.”.

AS Tallinna Vesi on konsulteerinud juriidiliste nõustajatega ja ei saa ühelgi juhul nõustuda Konkurentsiameti viidatud seisukohaga ning kavatseb need vaidlustada käimasolevas halduskohtumenetluses. Ettevõte ei oska hinnata, kuidas täpselt võiks Konkurentsiameti seisukoht mõjutada ettevõtte edasist tegevust. Ettevõtte hinnangul annavad Eesti Vabariiki esindava Konkurentsiameti esitatud seisukohad tõsise hoobi õiguskindluse põhimõtte kohaldamisele Eestis ning selle tulemusena tekkiv olukord kahjustab kõigi ettevõtte aktsionäride õigusi ja huve.