Konkurentsiamet keeldub avalikust kohtumenetlusest

22.05.2012. a. toimunud AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korralisel üldkoosolekul palusid Ettevõtte aktsionärid Konkurentsiametiga peetava kohtuvaidlusega seonduvate kõigi materjalide avaldamist. Avatud suhtluse ja läbipaistvuse huvides oli Ettevõte juba taotlenud menetluse avalikuks kuulutamist, millise taotluse kohus ka 15.02.2012.a. rahuldas. Seetõttu nõustus Ettevõte oma kodulehel avalikustama kõik asjakohased materjalid, kuna Ettevõte uskus, et antud informatsiooni avaldamine on avalikkuse ja aktsionäride võrdse kohtlemise ning klientide teadlikkuse huvides.

31.05.2012. a. rahuldas Tallinna Ringkonnakohus Konkurentsiameti poolt, 30.04.2012. a., Tallinna Halduskohtule esitatud taotluse (mille halduskohus edastas Tallinna Ringkonnakohtule lahendamiseks) kohtumenetluse kinniseks kuulutamiseks – asjakohane määrus edastati AS-ile Tallinna Vesi 1.06.2012.a. Eelmainitu tulemusena soovib Ettevõte teavitada kõiki oma aktsionäre ja üldsust, et praegusel ajahetkel on Ettevõttel keelatud avalikustada kohtuvaidlusega seonduvaid materjale.

Ettevõte usub, et kohtumenetlus peaks oleks avalik, professionaalne ja täielikult läbipaistev ning kavatseb seetõttu esitada kohtule uue taotluse kuulutada kohtumenetlus avalikuks.

AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimehe, Ian Plenderleith´i, sõnul on Konkurentsiameti taotlus kohtumenetluse kinniseks kuulutamiseks täielikus vastuolus majanduse regulaatorilt oodatava käitumisega. „Kommunaalteenuseid pakkuvad ettevõtted on üldjuhul loomulikud monopolid ja peaksid kliente puudutavates küsimustes olema täielikult läbipaistvad. Avatud kommunikatsioon ja läbipaistvus võimaldavad avalikkusel paremini mõista tariifi eest pakutava teenuse sisu. Avaliku kohtumenetluse peamiseks eesmärgiks on eelkõige tagada, et klientidel on võimalus aru saada tariifitaotlusega seotud kõigist olulistest põhimõtetest. Just sel põhjusel taotleski AS Tallinna Vesi kohtumenetluse avalikuks kuulutamist ja oli valmis avalikustama üldsusele kõik Ettevõtte äri- ja finantstegevusega seonduvad aspektid, sest meil ei ole midagi varjata,” selgitas Plenderleith.

„Kohtumenetluse kinniseks kuulutamise taotlusega tekib paratamatult küsimus kas Konkurentsiamet ei usu läbipaistvuse põhimõtte kohaldamisesse ameti enda ja iseenda soovitusliku metoodika suhtes. Kuna Konkurentsiamet tegutseb avalikes huvides, siis on kinnine menetlus riigiameti puhul täiesti kohatu. Selle taotlusega on Konkurentsiamet, olles vastutav kommunaalettevõtete tariifimäärade kooskõlastamise eest, millised omakorda moodustavad iga leibkonna kuludest märkimisväärse osa, möönnud justkui neil on midagi avalikkuse eest varjata. Regulaator ei peaks kasutama väidetavaid „ärisaladusi” selleks, et kaitsa oma töömeetodeid ja metoodikaid. Tegelikkuses tähendab Konkurentsiameti samm seda, et mitte kunagi ei saa toimuda ühtegi avalikku arutelu selles osas, kuidas amet hindab ja arvutab kooskõlastatavaid hindu, kuna tegu on ameti enda ärisaladusega. Veelgi enam, Konkurentsiamet väidab jätkuvalt, et nad reguleerivad tariifimäärasid vaid vastavalt ÜVVKS-ile, mis on avalik-õiguslik seadus, kuid samaaegselt ei ole amet valmis teavitama avalikkust sellest, kuidas nad seda avalik-õiguslikku ülesannet täidavad,” lisas Plenderleith.

AS Tallinna Vesi on esitanud Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu kaks kaebust, vaidlustades nii Konkurentsiameti 2.mai 2011. a. otsuse mitte kooskõlastada Ettevõtte 2011.a. hinnataotlust kui ka Konkurentsiameti 10.oktoobri 2011.a. ettekirjutuse, millega kohustati Ettevõtet alandama kehtivaid tariife 1/3 võrra. 6.veebruaril 2012. a. otsustas Tallinna Halduskohus liita eelmainitud kohtuasjad ühte menetlusse. Kohtuistungi toimumine ega kuupäev ei ole veel otsustatud.