KIK jagab eraisikutele toetusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

5. juunist ootab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt leitava otsingumootori kaudu või keskkonnaregistrist.

Täpsem info meetme kohta: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine


Mis on toetuse andmise eesmärk?

  • Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel, kus reostuskoormus ületab 2000 tarbijat.

Kui suur on taotlusvooru eelarve?

  • Kogu taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Kes saab toetust taotleda?

  • Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist ja samuti keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Milleks toetust antakse?

  • Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kui suur on toetus?

  • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.

Mida tuleks silmas pidada?

  • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
  • Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Milleks toetust ei anta?

  • Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
  • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
  • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Kuidas taotleda?

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute keskus, https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine (06.06.2018)