Kes peab hüvitama liikluskahju, kui sõitsin autoga lahtisesse/katkisesse kanalisatsioonikaevu?

Teeseaduse sätete (§ 10 lg 1,4;§37 lg 1 jt) kohaselt peab tee omanik korraldama teehoidu, hoidma tee nõuetele vastavas seisundis, tagama liiklusohutuse oma haldusterritooriumil ning tagama liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku. Teeseadus ei näe ette tee omaniku vastutuse delegeerimist liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku nõuete rikkumise eest tehnovõrgu omanikule. Seega on teeseaduse § 37 lg 6 kohaselt kohustatud liiklejale tee kasutamiskõlbmatuse tõttu tekitatud kahju hüvitama tee omanik.
Seega palume Teil pöörduda kahjunõudega Tallinna Kommunaalameti poole.