Juhatuse esimehe pöördumine aktsionäride poole

Lugupeetud AS-i Tallinna Vesi aktsionär,

Soovin Teid kutsuda osalema meie korralisel aktsionäride üldkoosolekul, mis leiab aset teisipäeval, 22.mail kell 09.00 Tallink Spa&Conference Hoteli (Sadama 11a, Tallinn 10111, Eesti) konverentsiruumis Galaxy 1 + 2.

Pean oluliseks, et meie aktsionärid oleksid kursis AS-i Tallinna Vesi (ASTV) tegevuse kõigi tahkudega. Samuti soovin, et aktsionärid saaksid võimaluse esitada asjakohaseid küsimusi otse ASTV juhatusele. Loodan siiralt, et Teil on võimalik nii minu kui ülejäänud ASTV juhatusega koosolekul liituda.

Möödunud aasta tegevustulemuste aruande põhjal on mul hea meel tõdeda, et ettevõtte tulemused on jätkuvalt paranenud kõigis valdkondades. Mitmed tootmis- ja kvaliteedinäitajad on saavutanud läbi aegade parima taseme. Lisaks oleme avalikustanud kõik lepingu- ja regulatsiooniteemalised arutelud vastavate riigiametitega. Vastavad dokumendid on kättesaadavad ASTV kodulehel www.tallinnavesi.ee. ASTV soovib olla heaks eeskujuks nii ettevõtte juhtimise kui läbipaistvusega kõigile loomulikele monopolidele Eestis.

Negatiivse asjaoluna soovin välja tuua, et viimase 12 kuu jooksul on meie vaidlus Konkurentsiametiga (KA) teravnenud. KA on keeldunud menetlemast meie poolt esitatud tariifitaotlust ja on püüdnud sundida ettevõtet alandama kehtivaid tariife 29% võrra. KA ettekirjutus põhineb väitel, et 2001.a. rahvusvahelise erastamisprotsessi tingimused ei ole olnud seadusega kooskõlas. Huvitaval kombel on KA esitanud sellekohase väite ilma igasuguse omapoolset seisukohta toetava tõendusmaterjalita.

ASTV juhatus ja nõukogu usuvad õiguskindlusesse ning täielikult läbipaistvasse majandus- ning kvaliteediregulatsiooni. Me ei saa leppida kehtivate õiguspäraste lepingute ühepoolse rikkumisega, seda enam, et ettevõte on oma tegevuses järginud Eesti ametivõimude endi poolt määratletud lepingulisi tingimusi. Kaitsmaks kõigi oma aktsionäride huve, oleme olnud sunnitud esitama Eesti kohtutele kaks kaebust ning ühtlasi esitanud ka asjakohase kaebuse Euroopa Komisjonile. Tänase seisuga ei ole kohtuistungi kuupäeva veel määratud.

Ettevõte loodab, et probleemile leitakse kõigi osapoolte jaoks vastuvõetav lahendus, mis kaitseb Teie pikaajalisi huve ja ei nõua jätkuvaid kohtuvaidlusi. Juhul aga, kui see ei osutu võimalikuks, soovin Teile kinnitada, et ettevõte teeb omalt poolt kõik, kaitsmaks AS-i Tallinna Vesi ja Teie kui ettevõtte aktsionäride seaduslikke huve.

Üheskoos saame arutada, kuidas ettevõtte ja selle investorite huve kaitsta ning kuidas tagada, et tootmistulemused ja klientidele pakutavad teenused püsiksid kõrgetasemelistena ka edaspidi.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu esitatud ettepanekutega avaldati ettevõtte kodulehel 26. aprillil 2012.a.

Loodan Teiega kohtuda 22. mail.

Ian Plenderleith,
AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees