Joogivesi Nõmmel vastab nõuetele

Tallinna Vesi ja Terviseamet kinnitavad, et Pääsküla prügila ei kujuta endast ohtu piirkonna joogiveele.

Viited Pääsküla prügilale kui katastroofiohtlikule objektile, mis võiks prügila tõkendseinte järeleandmise korral reostada põhjavett, ei ole põhjendatud. Kambrium-Vendi veekiht, kust enamasti põhjavesi ammutatakse, on kaetud vettpidavate savikihtidega. Seetõttu on põhjaveest ammutatav joogivesi väga hästi kaitstud võimaliku pindmise reostuse eest.

Terviseameti Põhja talituse kommentaar Nõmme veekvaliteedi osas on järgnev:

Terviseameti Põhja talitus teatab, et aastatel 2007 – 2012 AS-le Tallinna Vesi kuuluvatest Nõmme piirkonna puurkaevudest võetud proovide veekvaliteet vastab kõigi uuritud näitajate osas sotsiaalministri 02.01.2003 määruses nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” kehtestatud I kuni III kvaliteediklassi piirnormidele. Nõmme piirkonna kambrium-vendi põhjaveekihti kuuluvate puurkaevude sügavus jääb vahemikku 185-220m.

Tutvu põhjaveest toodetud joogivee 2011.a. näitajatega.