Haljastusmulla väljastamine

Käesoleval aastal  toimub haljastusmulla väljastamine ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist. Registreerimistõendi esitanud saavad haljastusmulla väljastamise ajas kokku leppida tel 62 62 200 alates mai algusest.

Vastavalt jäätmeseadusele  käsitletakse reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). See seab  reoveesettest valmistatud haljastusmulla  kasutajale täiendavaid kohustusi. Esmaseks eeltingimuseks on jäätmeloa olemasolu või registreerimistõend Keskkonnaametist. Tõendi väljastamine on tasuta ja võtab aega 10 tööpäeva. Vaata ka väljavõte keskkonnaameti kodulehelt registreerimistõendi taotlemisest https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/registreerimistoend. Sealt leiab ka lingi vormile, mis vajalik täita registreerimistõendi taotlemiseks. Taotlust täites tuleb jäätmekoodiks märkida 19 08 05 ja jäätmeliigiks märkida olmereovee puhastussetted.

Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima  nõudeid ja  kohustusi, mis on fikseeritud Keskkonnaministri määruses nr. 78 ”Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”.

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Aruandluse kohta saab täpsemalt lugeda siit https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

Reoveesette kasutamisel kehtivate nõuetega on võimalik tutvuda siin.

Vt ka reoveesettest valmistatud haljastusmulla viimaseid analüüsitulemusi.