Haljastusmulla väljastamine alates maikuust

Haljastusmulla väljastamine toimub ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist.

Väljastame haljastusmulda (laadurekskavaatoriga koormate peale tõstmine ja koormate kaalumine) alates 6.05.2020 järgmistel aegadel:

Mai 2020 – iga kolmapäev kl 8.00 – 15.00

Juuni 2020 – iga kolmapäev kl 8.00 – 15.00

August, september 2020 – olenevalt nõudlusest, täpsustame hiljemalt 24.07.2020.

Vastavalt jäätmeseadusele käsitletakse reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). See seab reoveesettest valmistatud haljastusmulla kasutajale täiendavaid kohustusi. Esmaseks eeltingimuseks on jäätmeloa olemasolu või registreerimistõendi taotlemine Keskkonnaametist. Keskkonnaamet väljastab tõendi tasuta. Lähemalt saab lugeda Keskkonnaameti kodulehelt, kust leiab ka lingid jäätmete taaskasutamiseks jäätmekäitleja registreeringu taotlemise vormile ja juhendi selle täitmiseks. Taotlust täites tuleb jäätmekoodiks märkida ’19 08 05′ ja jäätmeliigiks ‘olmereovee puhastussetted’.

Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima nõudeid ja kohustusi, mis on fikseeritud keskkonnaministri määruses nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Ka aruandluse kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmekäitleja registreerimistõend olemas, siis palume selle koopia vähemalt 3 tööpäeva enne mullale järeletulekut saata tvesi@tvesi.ee ja võimalusel informeerida ka mullale järeletuleku ajast (kuupäev ja orienteeruv kellaaeg). Mulla väljastustoimingute alustamiseks tuleb tulla reoveepuhastusjaama administratiivhoone (Paljassaare põik 14) peaukse juurde ja helistada telefonil 62 62 475. Suhtlus meie töötajaga toimub ainult telefoni teel. Mulla kaalumistoimingute tegemiseks vastava kaardi vastuvõtmise ja tagastamise juhised annab meie töötaja koha peal.

MÄRKUSED

Kogu väljastatav muld tuleb kaaluda. AS-i Tallinna Vesi autokaal võimaldab kaaluda kuni 40-tonnise täismassiga ja kuni 12 meetri pikkusi veokeid. Minimaalne väljastatav kogus on 0,5 tonni. Sõiduauto järelkäruga tulles tuleb arvestada, et laadurekskavaatoriga mulla peale tõstmise võimalused on piiratud (kastikate peab olema täielikult eemaldatud).

Haljastusmulla transporti on võimalik tellida ka meie tütarettevõttelt OÜ Watercom, telefonil 62 62 620 või watercom@watercom.eu. Ühe koormatäie (10 tonni) mulla vedu kalluriga Tallinnas maksab 55 eurot + käibemaks. Väljaspool Tallinna lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi sõidule (1,00 euro + käibemaks).

Kuidas valmib reoveesettest haljastusmuld?

Paljassaare reoveepuhastusjaamas eemaldatakse reovee puhastusprotsessi käigus reoveest sete. Sette töötlemiseks ehk stabiliseerimiseks pumbatakse sete läbi soojusvahetite metaantankidesse, kus toimub sette anaeroobne kääritamine temperatuuril ~37,0° C, mis kestab ca 15 päeva. Kääritatud sete tahendatakse tsentripresside abil kuni 25%-lise kuivainesisalduseni. Tahendatud sete kogutakse kogumismahutitesse ja veetakse sealt veokitega välja kompostimisväljakutele.

Kompostimisväljakul segatakse stabiliseeritud sete freesturbaga (mahulises vahekorras ca 1:0,7) ja jäetakse ca 6–12 kuuks lihtaunadesse (kompostvaaludesse) täiendavalt anaeroobselt käärima. Selle aja jooksul segatakse aunasid 4-6 korda spetsiaalse vaalusegaja abil. Lõpptulemusema valmib haljastusmuld erikaaluga ca 800 kg/m³ (erikaal oleneb palju looduslikest tingimustest).

Soovitused haljastusmulla kasutamiseks haljastuseks:

  • haljastusmulla paigaldamisel kaevata see vana pinnasega kohe läbi;
  • muru rajamisel lisada mulla õhutamiseks jämedateralist liiva;
  • muruga koos tärkab ka umbrohi, see kaob muru regulaarsel niitmisel.

Haljastusmulla analüüsitulemused

Valmistatud haljastusmulla analüüsitulemusi saab vaadata siit.