Haljastusmulla väljastamine 2019. aastal

Haljastusmulla väljastamine on selleks aastaks lõppenud.

Haljastusmulla väljastamine toimub ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist.

Vastavalt jäätmeseadusele  käsitletakse reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). See seab  reoveesettest valmistatud haljastusmulla  kasutajale täiendavaid kohustusi. Esmaseks eeltingimuseks on jäätmeloa olemasolu või registreerimistõend Keskkonnaametist. Tõendi väljastamine on tasuta ja võtab aega 10 tööpäeva. Vaata ka väljavõte keskkonnaameti kodulehelt registreerimistõendi taotlemisest https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/registreerimistoend. Sealt leiab ka lingi vormile, mis vajalik täita registreerimistõendi taotlemiseks. Taotlust täites tuleb jäätmekoodiks märkida 19 08 05 ja jäätmeliigiks märkida olmereovee puhastussetted.

Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima  nõudeid ja kohustusi, mis on fikseeritud Keskkonnaministri määruses nr. 78 ”Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”.

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Aruandluse kohta saab täpsemalt lugeda siit: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

Kui registreerimistõend olemas, siis palume see vähemalt 3 tööpäeva enne mullale järeletulekut saata tvesi@tvesi.ee ja võimalusel informeerida ka mullale järeletuleku ajast (kuupäev ja orienteeruv kellaaeg)

Haljastusmulda väljastame (laadurekskavaatoriga koormate peale tõstmine ja koormate kaalumine) alates 2.05.2019 a järgmistel aegadel:

Mai 2019 – Teisipäev ja neljapäev kl 9.00 – 15.00

Juuni 2019 – Teisipäev ja neljapäev kl 9.00 – 15.00

Juuli, august, september 2019 – täpsustamisel, olenevalt nõudlusest, täpsustame hiljemalt 25.06.2019

MÄRKUSED

Kõik väljastatavad mulla kogused tuleb kaaluda. AS Tallinna Vesi autokaal võimaldab kaaluda kuni 40 tonnise täismassiga ja kuni 12 meetri pikkuseid veokeid. Minimaalne väljastatav kogus on 0,5 tonni. Sõiduauto järelkäruga tulles tuleb arvestada, et laadurekskavaatoriga mulla peale tõstmise võimalused on piiratud (kastikate peab olema täielikult eemaldatud)

Haljastusmulla transporti on võimalik tellida ka meie tütarettevõttelt OÜ Watercom, telefonil 62 62 620 või watercom@watercom.eu. Mullavedu kalluriga Tallinnas 1 koorma (10tonni) hind on 55.-/+KM. Väljaspool Tallinna lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi (0,58EUR/+KM)

Valmistatud haljastusmulla analüüsitulemusi saab vaadata siit.  

AS Tallinna Vesi reoveesette töötlusviis haljastusmulla valmistamisel

Paljassaare reoveepuhastusjaamas reovee tehnoloogilise puhastusprotsessi käigus eemaldatakse reoveest sete. Sette töötlemiseks ehk stabiliseerimiseks pumbatakse sete läbi soojusvahetite metaantankidesse, kus toimub sette anaeroobne kääritamine ca 15 päeva temperatuuril ~37,0°C. Kääritatud sete tahendatakse tsentripresside abil kuni 25 %-lise kuivainesisalduseni. Tahendatud sete kogutakse kogumismahutitesse ja veetakse sealt veokitega välja komposteerimisväljakutele.

Komposteerimisväljakul segatakse stabiliseeritud sete freesturbaga (mahulises vahekorras ca 1:0,7) ja toimub täiendav aeroobne kääritamine lihtaunades (kompostvaaludes) ca 6 – 12 kuud, mille jooksul aunasid segatakse ca 4-6 korda spetsiaalse vaalusegajaga. Lõpptulemusema valmib niinimetatud haljastusmuld erikaaluga ca 800 kg/m³ (erikaal oleneb palju looduslikest tingimustest).