BÖRSITEADE | Tallinna Vee müügitulu oli neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2023. aasta neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot, seda mõjutas üldine majanduskeskkond ja ehitusteenuste tulu vähenemine. Samal ajal jätkas kasvu ettevõtte tulu põhitegevusest ehk veeteenuste osutamisest. 

Võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga oli müügitulu 0,51 miljoni euro võrra väiksem. Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2023. aasta neljandas kvartalis 4,64 miljonit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,4 protsendi võrra ja moodustas kokku 6,19 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 4,05 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,25 miljoni euro võrra. 2023. aasta ärikasum oli 17,35 miljonit eurot, mida on 6,03 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurimad mõjutajad on olnud veeteenuste tarbimisaktiivsuse kasv ja energiahinna stabiliseerumine.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on tegevuskuludele juba mõjunud positiivselt uue koostootmisjaama käivitamine, kuigi tegemist on alles testperioodiga. „Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldab tulevikus katta kuni 15% kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga, mis vähendab nii tegevuskulusid kui ka suurendab meie tegevuse jätkusuutlikkust,“ rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 2,98 miljonit eurot, mida on 0,62 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Kontserni kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 14,21 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 33,4% ehk 3,56 miljoni euro võrra. Puhaskasum kaheteistkümne kuu kohta oli 12,84 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 52,8% ehk 4,43 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid neljandas kvartalis 0,98 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu. 2023. aasta jooksul oli kraanivee kvaliteet väga kõrgel tasemel, vastates 99,87% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Neljanda kvartali vastav tulemus oli 99,7%. „Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et tagada meie klientidele ja tarbijatele väga kõrge kvaliteediga kraanivesi. 2023. aasta alguses võtsime veetorustike puhastamisel kasutusele uuendusliku jääpesu tehnoloogia ja aastaga puhastasime üle 140 km veevõrku,“ selgitas Timofejev. Tallinna Vee poolt novembris tellitud kliendiuuringu andmetel joob kraanivett 89% tarbijatest, mis annab tunnistust tarbijate kõrgest rahulolust vee kvaliteediga. 2024. aasta neljandas kvartalis jätkas Tallinna Vesi veeteenuse kui elutähtsa teenuse toimimispõhimõtete tutvustamist avalikkusele ning puhta elukeskkonna säilimise jaoks oluliste aspektide teavitust – ettevõte osales jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avas kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuurisündmuse Open House Tallinn raames. 2025. aasta kaheteistkümne kuu jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee heast kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta jooksul võtsime reoveest välja rohkem kui 800 tonni prahti, 200 tonni liiva, 1800 tonni lämmastikku ja 240 tonni fosforit. 

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 11,35% tasemel. See on oluliselt parem kui eelnenud aasta samal perioodil (15,34%). 2023. aasta kaheteistkümne kuu lõikes oli veekadude osakaal 12,93%, sellele eelnenud aastal oli vastav tulemus 16,02%.  Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva online-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga. 2023. aasta neljanda kvartali lõpuks uuendas Tallinna Vesi üle 27 kilomeetri torustikke, 12 km sellest kinnisel meetodil. 2023. aasta mahukamad rekonstrueerimistööd toimusid Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, E. Vilde ja Akadeemia teel, Kuklase ja Vaablase tänaval, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval, Tehnika, Magasini ja Punase tänaval ning Smuuli teel. 

Puhastusjaamade 2023. aasta suuremate projektide hulgas olid reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine ja koostootmisjaama paigaldus ning veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine. Edukalt on lõpule viidud metaantankide rekonstrueerimise projekti esimene etapp, mille raames rekonstrueeriti üks kahest kääritist ning vahetati suurem osa tehnoloogilistest komponentidest. Tööd jätkuvad 2024. aastal.  2023. aasta neljanda kvartali lõpuks paigaldas Tallinna Vesi nutiarvestid 40,6 protsendile oma klientidest.Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.  

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril 2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Uued hinnad hakkavad kehtima siis, kui Konkurentsiamet on taotluse kinnitanud. Veehinna korrigeerimise vajadus on tingitud põhjendatud kulude suurenemisest ning möödapääsmatutest investeeringutest elutähtsa teenuse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamiseks ja puhta keskkonna hoidmiseks.

  1. aasta kaheteistkümne kuuga investeeris kontsern põhivarasse 35 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 256,10 miljonit eurot.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot, millest üle poole ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vee- ja reoveepuhastusjaamadele planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni.

Lähemalt saab lugeda siin: Börsiteated – Tallinna Vesi