BÖRSITEADE | Riigikohus rahuldas Tallinna Tehnikaülikooli kassatsioonkaebuse osaliselt

Riigikohus langetas täna kohtuotsuse, millega tühistas antud kohtuasjas madalamate kohtuastmete poolt tehtud lahendid ja saatis asja tagasi samale maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Riigikohus heitis madalama astmete kohtutele ette, et need on ekslikult asunud seisukohale, et hageja nõue ei ole põhjendatud kahju hüvitamise sätete alusel. Riigikohus leidis, et AS-il Tallinna Vesi tulnuks peale ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse (ÜVVKS) jõustumist (01.10.2010) kehtestada mõistliku aja jooksul ÜVVKS § 14 lg 2 kriteeriumitele vastav hind. Maakohus peab asja uuel läbivaatamisel hindama, milline on mõistlik aeg seadusele vastava hinna kehtestamiseks. Lisaks peab maakohus hindama, kas AS Tallinna Vesi poolt kohtuvaidluse ajal Konkurentsiametile esitatud veehinna taotlused vastasid ÜVVKS § 14 lg 2 kriteeriumitele, st kas ASTV kohustuste rikkumine võis olla vabandatav Konkurentsiameti tegevuse tõttu. Riigikohus lähtub eeldusest, et põhjendatud hind oli 01.12.2019 kehtestatud hind ning pooltel on võimalik maakohtus tõendada, et see oli vastavalt suurem või väiksem.

AS Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele.

Loe lähemalt: Riigikohus rahuldas Tallinna Tehnikaülikooli kassatsioonkaebuse osaliselt (nasdaq.com)