AS Tallinna Vesi esitas kohtule nõude Konkurentsiameti vastu, et vältida nõudeõiguse aegumist

AS Tallinna Vesi esitas 02. mail 2014. aastal Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. 02. mail 2011. aastal keeldus Konkurentsiamet ettevõtte hinnataotluse kooskõlastamisest. Seadusest lähtuvalt tuleb rahalised kahjunõuded esitada kolme aasta jooksul esialgse nõudeõiguse tekkimisest.

AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist, mille kogusumma lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal, ületab 90 miljonit eurot. Sellises mahus kompensatsiooninõue kohaldub juhul kui hinnad jäävad 2020. aastani muutmata. Üle 50 miljoni euro nõude summast on juba tekkinud kahju, mille on põhjustanud Konkurentsiameti õigusvastane tegevus mitte kooskõlastada tariife perioodil 2011 – 2013. Hindade kooskõlastamata jätmine on juba avaldanud ning avaldab mõju perioodile 2011 – 2020. Ülejäänud kahju tekkimist on võimalik vältida eeldusel, et Konkurentsiamet lõpetab õigusvastase tegevuse.

Arvestatud kahju suurus põhineb müüdava veeteenuse kogustel ning teenuslepingus määratletud veeteenuste hinnamehhanismi rakendamisel perioodil 2011 – 2020 võrreldes hetkel kehtivate hindadega. Kahjunõude lõplik suurus sõltub muutustest tarbijahinnaindeksis ja veeteenuste tarbimise tegelikest kogustest perioodil 2014 – 2020. Kahju mõju aastate lõikes leiab ettevõtte kodulehelt.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist õigusvastaselt keeldunud rahuldamast ettevõtte poolt esitatud veeteenuse hinnataotlusi, olgugi, et Eesti kohtud on tunnistanud AS Tallinna Vesi ning Tallinna Linna vahel sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. Halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni. Esitatud hinnataotlused on täiel määral vastavuses Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) poolt toetatud erastamislepinguga, mille kiitis 2000. aastal heaks ka Eesti Vabariigi Valitsus.

Vastavalt teenuslepingule on ettevõttel võimalik veeteenuste hinda tõsta tarbijahinnaindeksi muutuse võrra. Kokkuleppeliselt on arvestuse perioodiks uutele hindadele eelneva aasta juuni lõpuni arvestatud 12 kuu tarbijahinnaindeksi muutus. Tarbijahinnaindeks on ajavahemikus 2009.a. juuni kuni 2013.a. juuni tõusnud 17,1% võrra, mis on kumulatiivselt vastavuses ettevõte poolt esitatud hinnatõusude taotlustega: 3,5% alates 1. jaanuarist 2011. a., 4,9% alates 1. jaanuarist 2012. a., 3,9% alates 1. jaanuarist 2013. a., ning 3,8% alates 1. jaanuarist 2014. a.

Praegusel hetkel ei ole järgneva kohtuistungi kuupäeva teada. Välistatud ei ole esitatud nõude menetluse peatamine kohtu poolt kuni varasemate, Konkurentsiameti tegevuse õigusvastasusega seonduvate kohtuvaidluste lõppemiseni.

Ettevõte on korduvalt kinnitanud, et usub täielikult läbipaistvasse regulatsiooni ning on jätkuvalt avatud sisulisele ja tõendusmaterjalil põhinevale dialoogile, mis võtab arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.