Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 29.10.2014.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, 10118, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Omega”.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 29.10.2014. a kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+2). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanekud: Seoses hr Robert John Gallienne’i AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasiastumisega pensionile jäämise tõttu, valida nõukogu liikmeks alates 01.11.2014.a hr Martin Padley.

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25.10.2014.a. päeva lõpuks (s.o kl 23.59 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra punktide ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

AS-i Tallinna Vesi erakorralise üldkoosolekuga seostud dokumendid, sealhulgas taustinformatsioon päevakorra kohta, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikme kandidaadi kohta, on avaldatud AS i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliismia.topp@tvesi.ee, telefon 6262 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 28.10.2014.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab vajadusel olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 22.10.2014.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.