ASi Tallinna Vesi 2007. aasta esialgsed majandustulemused

AS Tallinna Vesi 2007. aasta käive kasvas aastaga 18.4% võrra ja oli esialgsetel auditeerimata andmetel 820,8 miljoni krooni. Ettevõtte puhaskasum kasvas 12% võrra 277,8 miljoni kroonini.

Tulud põhitegevusest kasvasid 59,1 miljoni krooni võrra, tulenedes peamiselt vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügi kasvust Tallinnas nii eraklientide kui ka äriklientide sektoris vastavalt 10,5% ja 7,5% võrreldes eelneva aastaga. Põhiteenuste müük väljaspoole teeninduspiirkonda ehk peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus kasvas võrreldes eelmise aastaga 32,2%.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux väljendas rahulolu ettevõtte majandusaasta tulemustega.
“Ettevõtte areng 2007. aastal on olnud väga rahuldustpakkuv. Eelmise aasta lõpus TNS Emori poolt läbiviidud kliendirahulolu-uuring näitas olulist paranemist kliendisuhete osas. Kliendirahulolu tähistav indeks on 100% skaalal tõusnud 79-ni, mis asetab meid võrreldes teiste kommunaalteenuseid pakkuvate ettevõtetega maailmas esimese 10% hulka,“ selgitas ettevõtte juhatuse esimees Roch Chéroux.

AS Tallinna Vesi pälvis 2007. aastal töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ehk OHSAS sertifikaadi.
„On hea meel tõdeda, et meie pühendumist töötervishoiu ja -ohutuse tagamisele tõendab OHSAS 18001 standardi sertifikaat,“ lisas Chéroux.

Ettevõtte 2007. aasta puhaskasum oli 277,8 miljonit krooni. Samas investeeris AS Tallinna Vesi 2007. aasta jooksul 285,9 miljonit krooni pealinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisesse, mis on suurim investeering ettevõtte ajaloos. Investeeringute põhirõhk oli suunatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamisele ning toodete ja teenuste kvaliteedi jätkuvale parendamisele.
Ettevõte kavatseb 2008. aastal jätkata senisest veelgi mahukamate investeeringute tegemist.

“Tallinlaste joogivee kvaliteet paranes 2007. aastal tänu investeeringutele veevõrku ja Ülemiste veepuhastusjaama. Eelmisel aastal tehtud analüüside tulemused kinnitasid, et meie joogivee kvaliteet on läbi aegade parim vastates Euroopa Komisjoni joogivee direktiivis sätestatud nõuetele,” täpsustas Chéroux.

Keskkonnaministeerium kiitis eelmisel aastal heaks AS Tallinna Vesi investeeringud Paljassaare reoveepuhastusjaama bioloogilise puhastuse ümberehitusprojekti, mille tulemusena on kolme aasta jooksul vähenenud Tallinna lahte jõudev reostuskoormus rohkem kui 37% võrra. Samuti allkirjastati linnaga Teenuslepingu muudatused, mis tagavad varemasustatud alade kanaliseerimise aastaks 2011.

“Mul on hea meel, et me allkirjastasime Tallinna linna vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamise kava, mis kiirendab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamist. Sõlmitud leping on aluseks ettevõtte tasakaalustatud arengule ning tagab kindla tulubaasi aastani 2020, kuna AS Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel sõlmitud Teenuslepingut pikendati viie aasta võrra,“ selgitas Roch Chéroux.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest. ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.