Tallinlaste joogivee kvaliteet on paranenud

Eelmisel aastal Tallinna joogiveevõrgust võetud proovid näitasid, et 2007. aastal on pealinna joogivee kvaliteet paranenud, vastates Euroopa Komisjoni joogivee kvaliteedi direktiivis sätestatud nõuetele. Eelkõige on vähenenud joogivees sisalduva raua hulk ning hägusus.

Rahvusvahelist ISO 17025 akrediteerimistunnistust omav ASi Tallinna Vesi veelabor võttis pealinna ja Saue joogiveevõrgust 2007. aastal 2880 proovi ning teostas kokku üle 20 000 analüüsi.

“Tehtud analüüside tulemused kinnitasid, et 2007. aastal vastasid mikrobioloogiliste analüüside tulemused 100% ning joogivee keemilised parameetrid 97,5% ulatuses kehtivatele nõuetele. Euroopa Komisjoni joogivee direktiiv nõuab 95% vastavust, seega on joogivee kvaliteet Tallinnas hea,“ ütles AS Tallinna Vesi laborite juht Tiit Laur.

Eelmisel aastal investeeris ettevõte 240 miljonit krooni pealinna kanalisatsiooni ja ühisveevärgi arendamisesse, millest 33 miljonit kulus veevõrkude rekonstrueerimiseks ja vee kvaliteedi tõstmiseks. Suuremate tööde seas oli sügisel lõpetatud 1960-ndatel ehitatud joogiveereservuaari renoveerimine Ülemiste veepuhastusjaamas ning mahuti kasutuselevõtt. Samuti paigaldati Nõmme põhjaveepumplatele täiendavalt raua- ja mangaanieraldusfiltrid, mis vähendavad raua, mangaani, ammooniumi sisaldust ning hägusust joogivees.

“Ehkki pealinna joogivee omadused on väga head ja vastavad kõikidele nõuetele, on antud taseme säilitamiseks ning edasiseks parandamiseks vajalikud edasised investeeringud. Seda eelkõige torustike rajamise ja rekonstrueerimise osas,” lisas Laur.

Täpsem informatsioon joogivee kvaliteedinäitajate osas asub AS Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest.
ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.