AS Tallinna Vesi müüb Paunkülas kaks hoonestatud kinnistut

AS Tallinna Vesi müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Looduskaunis kohas, vahetult Paunküla veehoidla kaldal Harjumaal Kõue vallas kaks hoonestatud kinnistut suurustega 7926 m2 ja 78 m2 

 • Kinnistud asuvad ca 60 km kaugusel Tallinnast (Tartu mnt).
 • Kiruvere teenindushoone (ca 355m2) – 1983 aastal pinnaveehaardesüsteemi teenindamiseks ehitatud ühekorruseline hoone. Hoones on 2 tuba, köök, pesuruum, saun, WC, garaažid ja paadihoiuruum. Viimane on otseühenduses veehoidlaga.
 • Paunküla pumbamaja (ca 18m2) – puurkaevu kohale rajatud pumbamaja, mis tagab veevarustuse eelpoolnimetatud hoonele ning lisaks veel kahele kinnistule.
 • Kinnistud on enampakkumisel koos ning eraldi neid ei müüda. 
Pakkumistingimused:
 
AS Tallinna Vesi MÜÜB AVALIKUL ENAMPAKKUMISEL Kiruvere külas, Kõue vallas asuvad järgmised kinnistud:
Kiruvere teenindushoone (registriosa nr. 11881402, pindala 7926 m2, maa sihtotstarve tootmismaa 100%) ja
nimetatud kinnistu lähedal asuva Paunküla pumbamaja (registriosa nr. 11879102, pindala 78 m2, maa sihtotstarve tootmismaa 100%).
Eelnimetatud kinnistud on edaspidi koos nimetatud “Kinnistud”.
 
Kinnistute alghinnaks on EUR 200 000,00 (kakssada tuhat eurot). Enampakkumisel osalemise osavõtutasu on EUR 95,00 (üheksakümmend viis eurot) ja tagatisraha EUR 20 000,00 (kakskümmend tuhat eurot). Tagatisraha asemel võib esitada Eesti Panga tegevuslitsentsi omava Eesti krediidiasutuse poolt välja antud tagasivõtmatu pangagarantii kehtivusega vähemalt 90 kalendripäeva pakkumise esitamise tähtpäevast arvates, kusjuures pangagarantii saajaks peab olema märgitud AS Tallinna Vesi.
 
Pakkumine tuleb esitada eesti keeles ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud märksõna “Kiruvere teenindushoone ja Paunküla pumbamaja enampakkumine”, AS-i Tallinna Vesi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn, kabinet 217, hiljemalt 10. novembri 2011.a. kella 11.00-ks. Tähtajaks mittelaekunud pakkumisi ei arvestata ja need tagastatakse pakkujale avamatuna. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
 
 • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, posti- ja e-posti aadress ning kontakttelefon (lisatud vormi kohaselt);
 • Pakkuja avaldus, juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks, Kinnistute ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja pakkumistingimusi käsitlevas dokumentatsioonis esitatud tingimustel ning esindajale volituste (notariaalselt kinnitatud, kui isik ei ole kantud registrikaardile) andmiseks;
 • Juriidilise isiku puhul mitte varem kui 15 kalendripäeva enne pakkumise toimumist väljastatud ja registripidaja poolt tõestatud registrikaardi väljatrükk ning põhikirja koopia, füüsilise isiku puhul koopia passist;
 • Panga poolt originaalpitsatijäljendiga tõestatud maksekorralduse koopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või tõend nõutud tagasivõtmatu pangagarantii kohta;
 • Sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes (lisatud vormi kohaselt);
 • Tagasivõtmatu nõusolek müüdavate Kinnistute soetamiseks pakkumises ja enampakkumise teates nimetatud tingimustel ja pakkumise jõus hoidmiseks vähemalt 45 kalendripäeva arvates selle esitamisest (lisatud vormi kohaselt);
 • Arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja ja panga nimi kuhu tagastatakse pakkumisel mittevõitnud pakkujale tagatisraha (lisatud vormi kohaselt);
 • Pakkumine peab olema dateeritud, pakkumise esitaja või pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjastatud, juriidilise isiku ja füüsilise isiku volitatud esindaja puhul notariaalselt tõestatud volikiri ning volitatud isiku allkiri.
Kinnitused selle kohta, et pakkuja:
 • on tutvunud Kinnistuid ja pakkumistingimusi puudutava dokumentatsiooniga;
 • on tutvunud Kinnistute tehnilise seisukorra ja seda iseloomustavate materjalidega ning ei oma selles osas AS-ile Tallinna Vesi pretensioone;
 • on teadlik kehtivatest lepingutest ja Kinnistutega seotud kohustustest;
 • on nõus tingimusega, et Kinnistute valdus antakse üle peale notariaalse müügilepingu sõlmimist.
 
Pakkumised avatakse 10. novembri 2011.a. kell 11.15 AS-i Tallinna Vesi aadressil Ädala 10, 10614 Tallinn, ruum 212. Parimaks tunnistatakse pakkumine, mis on AS-ile Tallinna Vesi kõige sobivam. Pakkumiste hindamisel jätab AS Tallinna Vesi endale õiguse ilma motiveerimata ja olenemata põhjendustest lükata tagasi mõni või kõik pakkumised, millistel juhtudel pakkuja(te)le viimas(t)e poolt tehtud kulutusi ei hüvitata. Pärast pakkumise parimaks tunnistamist jätab AS Tallinn Vesi endale õiguse ilma motiveerimata ja olenemata põhjendustest lükata ka parimaks tunnistatud pakkumine tagasi ja keelduda parimaks tunnistatud pakkumise teinud isikuga müügilepingu sõlmimisest, millistel juhtudel pakkujale viimase poolt osalemiseks tehtud kulutusi ei hüvitata.
 
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema tasutud AS-i Tallinna Vesi a/a nr. 221010126368 Swedbank, kood 767, viitenumber 355555555551. Osavõtutasu ei tagastata. Mittevõitnud ja tagasilükatud pakkumiste tagatisraha tagastatakse pakkujatele 10 tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise võitjal tuleb hiljemalt 30. novembriks 2011.a. sõlmida Kinnistute notariaalne müügileping. Vastasel korral on AS-il Tallinna Vesi õigus enampakkumise tulemused tühistada. Enampakkumise võitjalt nõutakse sisse pangagarantii või makstud tagatisraha ei tagastata juhul, kui ta ei hoia oma pakkumist jõus müügilepingu sõlmimiseni või kui ta ei sõlmi müügilepingut hiljemalt ettenähtud kuupäeval.
 
Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena parima pakkuja poolt ostuhinna lõplikul tasumisel. Kogu ostuhind, millest on maha arvatud tagatisraha, kuulub tasumisele notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks enne müügilepingu sõlmimist notari deposiiti, kust kogu ostuhind kantakse AS-i Tallinna Vesi pangakontole 1 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja Kinnistute omandi üleandmisega seotud kulud kannab ostja.
 
Enne pakkumise esitamist on pakkuja kohustatud tutvuma Kinnistutega ja pakkumistingimusi käsitleva dokumentatsiooniga.
 
Kinnistutega on võimalik tutvuda 26. oktoobril 2011.a. kell 11.00 Kiruvere teenindushoones.
 
Pakkumistingimusi käsitlevat dokumentatsiooni on võimalik saada elektroonselt saates taotluse (näidates ära taotleja nime, isikukoodi/registrikoodi, postiaadressi, volitatud esindaja nime, telefoni, faksi ja e-posti aadressi) e-posti aadressile hanked@tvesi.ee või tulles AS Tallinna Vesi asukohta aadressil Ädala 10, 10614 Tallinn, kabinet 217. Eelnevalt teatada vähemalt üks päev ette tööpäeviti kell 09.00-15.00, tel. 626 2227.
 
Lisainfo telefonil 626 2270, 501 2930 (Tiit Veel).