2015. aasta 3. kvartalis vähenes puhaskasum 12,5%

 

2015. aasta 3. kvartalis oli meie puhaskasumiks 5,10 miljonit eurot, vähenedes 0,73 miljoni euro võrra. Puhaskasumi 12,5%-ne langus, võrreldes 2014. aasta 3. kvartaliga, oli peamiselt tingitud suurematest õigusabikuludest ja negatiivsest muutusest SWAP lepingute õiglases väärtuses. 2015. aasta 3. kvartalis kasvasid müügitulud 6,3 % võrra, 14,08 miljoni euroni, võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük püsis võrdlemisi stabiilne ning kasv tulenes peamiselt suuremast toruehitus- ja asfalteerimisteenuste müügist.

12. oktoobril 2015.a. esitas Tallinna Halduskohus põhjendused oma 5. juunil tehtud otsusele jätta AS-i Tallinna Vesi kaebus rahuldamata. Tallinna Halduskohus asus seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on Eesti kohtute poolt 2012. aastal tunnistatud halduslepinguks, ei ole Konkurentsiametile siduv. Meie hinnangul ei ole kohtu seisukoht põhjendatud ning esitame apellatsioonkaebuse järgmise astme kohtusse hiljemalt 11. novembril 2015.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus.