2011.a. 9 kuu tootmistulemused

AS Tallinna Vesi 9 kuu tootmis- ja kvaliteedi näitajad olid väga heal tasemel ning näitavad jätkuvat paranemist. Tulemuste on paranenud kõikide tegevuste lõikes. Joogivee kvaliteedinäitajad olid seni kõrgeimal tasemel ning teenuste tarnekindlus näitas olulist paranemist. Tänu, üheksa miljonit eurot maksnud, biofiltri käikulaskmisele Paljassaare reoveepuhastusjaamas, on oluliselt paranenud reoveepuhastuse kvaliteedinäitajad ning vähenenud Tallinna lahte suunatava reostuse koormus. Lisaks silmapaistvatele tulemustele joogi- ja reoveepuhastuse tulemustes, saavutati vastavus ka kõigi püstitatud keskkonnaeesmärkide ning klienditeeninduse standardite osas.

TEGEVUSNÄITAJA 2010 9 KUUD 2011 9 KUUD
JOOGIVESI
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus % 99,54% 99,64%
Veekadu jaotusvõrgus % 21,21% 18,77%
Keskmine veekatkestuse kestus tundides 4,18 h 3,67 h
Kliendikontaktide arv veesurve asjus (Tallinnas ja lähiümbruses) 1030 601
REOVESI
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 942 757
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee asjus 2137 1487
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele % Lämmastiku eraldamine ei vastanud nõuetele 100%
Taaskasutatud jääkmuda osakaal % 100% 100%
KLIENDITEENINDUS
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul % 81,9% 95,2%
Kirjalike kontaktide arv 7285 7013
Lubaduste mittetäitmise arv 860 52
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne  katkestust % NA 97,9%
Kanalisatsiooniummistustele reageerimine vähemalt 2 tunni jooksul % NA 69%

 

Vee kvaliteet on aegade parim

99,64 protsenti AS Tallinna Vesi tarbijate kraanidest võetud veeproovidest vastasid EL joogivee kvaliteedinõuetele, hoides jätkuvalt Lääne-Euroopaga võrreldavat kvaliteedi taset. Ettevõte on saavutanud aegade parima vee kvaliteedi. AS Tallinna Vesi järgib Terviseameti poolt kinnitatud veekvaliteedi kontrollkava, mis määratleb väga täpselt proovivõtukohad, sagedused ning analüüsitavad parameetrid. Kava kohaselt võetakse tarbija kraanidest aastas ligi 3000 proovi. 2011. a. 9 kuuga ei vastanud kehtestatud nõuetele vaid 8 proovi.

Joogivee tarnekindlus

Tänu efektiivsete töövõtete kasutamisele ning tööde planeerimise parendamisele, on  võrreldes 2010.aasta sama perioodiga veekatkestuste keskmine ajaline kestvus vähenenud ligi 0,5 tunni võrra.  Vähendamaks teenuse katkestuste korral tekkivaid ebameeldivusi, on Ettevõte avariiliste veesulgemiste korral eelnevalt teavitanud üle 97% meie klientidest. Vee-ettevõtte  kliendid ootavad, et neile on tagatud õige survega kõrgekvaliteediline joogivesi 24 tundi ööpäevas ning 365 päeva aastas. Võrreldes 2010. aasta sama perioodiga vähenes 2011.a. 9 kuuga veesurvega seotud kliendipäringute hulk 41% võrra. See tähendab vastavalt 1030-lt 601-ni.

Panustame võrkude tegevuse pidevasse paranemisse

Võrreldes 2010.a. sama perioodiga on märkimisväärselt vähenenud lekete tase. Seda on võimaldanud nii vee- ja kanalisatsioonivõrkude parem juhtimine ning jälgimine kui kiire reageerimine leketele ja purunemistele. Kui 2001.aastal ulatus lekete tase üle 32%, siis tänaseks on tase vähenenud 18,77%-ni. See tähendab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. See on koguseliselt samaväärne Tartus ööpäevas toodetud veekogusega. Märgatavat vähenemist on võimaldanud  Ettevõtte järjepidevad pingutused kasutada veeressurssi jätkusuutlikumalt ning väiksemate kadudega.

Ettevõtte tähelepanu on suunatud ka potentsiaalsete üleujutuste ning reostusega seotud riskidele, mis tähendab jätkuvat tööd ummistuste ennetamisel. 2011.aasta 9 kuuga oli klientidel varasemast vähem probleeme ummistunud torude ning kanalisatsiooni äravooludega. Ummistuste vähenemist on võimaldanud mitmed ennetavad tegevused nagu survepesu ning pikaajalised kanalisatsioonivõrgustikku tehtud investeeringud. Lisaks ummistustele ennetamisele likvideerib Ettevõte  ummistused varasemast kiiremini. 2011.a. 9 kuuga likvideeriti 69% ummistustest vastava teate kiiremini kui 2 tunniga  peale teate registreerimist. Eesmärgistatud ennetav tegevus võimaldab Ettevõttel kiiremini reageerida ning ära hoida tõsisemate probleemide tekke.

Anname jätkuva panuse puhtamasse elukeskkonda

AS-i Tallinna Vesi mõju ümbritsevale keskkonnale on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt paranenud. Paljassaare Reoveepuhastusjaam kõrvaldab igal aastal reoveest üha enam reostust vastamaks keskkonnanõuetele ning tagada Läänemere ja Tallinna lahe üldine puhtus. Nõutud tulemuste saavutamiseks teostati selle kümnendi üks suurimaid keskkonna investeeringuid ning  Ettevõtte rajas Reoveepuhastusjaama täiendava puhastusetapi biofiltri. Tänu uuele puhastusetapile väheneb Läänemerre juhitava lämmastiku kogus 350 tonni võrra aastas. Reoveepuhastuse kõrvaltootena tekib jääkmuda, mille Ettevõte töötleb haljastuses kasutatavaks kasvumullaks. Kogu tekkinud jääkmuda suunatakse taaskasutusse ning viimastel aastatel ei ole jääkmuda prügimäele viidud. Puhtamasse keskkonda panustamine püsib Ettevõtte jaoks olulise prioriteedina ka edasistel aastatel.

Maardu

Joogivesi

2011.aasta septembri teises pooles alustati kvaliteetse joogivee tarnimist Tallinna ühisveevõrgust Kallavere linnaosasse. 9 kuu seisuga on kvaliteetse joogiveega varustatud umbes pool Kallavere linnaosast. Kogu Kallavere linnaosa joogiveega varustamine Tallinna süsteemist on plaanide järgi tagatud oktoobri lõpuks.

Reovesi

Tänu Maardu ja Tallinna vahelise ühenduse ehituse lõppemisele juhitakse 23. augustist umbes pool Kallavere linnaosa reoveest Tallinna reoveepuhastusjaama. Septembri keskel likvideeriti lõplikult Maardus puhastamata reovee suunamine keskkonda ning kogu Maardu reovesi läbib enne keskkonda jõudmist nõuetekohase puhastuse. Kokku on Maardu veeprojekti raames tänaseks valmis ehitatud 86 km joogi- ja reoveetorustikke ning oktoobri lõpuks on planeeritud kogu Maardu reovee juhtimine Paljassaare reoveepuhastusjaama.

Watercom

OÜ Watercom on 2010. aastal AS-i Tallinna Vesi poolt asutatud tütarettevõte, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on vee-ettevõtlusega seotud teenuste pakkumine omavalitsustele, ettevõtetele ning eraisikutele. Ettevõte pakub omanikujärelevalve, ehitus- ja projektijuhtimisega seotud teenuseid.

2011. aastal on Ettevõte osalenud edukalt torustike omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenuste hangetel võites nii Harku ÜF veemajandusprojekti  kui ka Sauga valla Tammiste küla  vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde omanikujärelevalve ja Fidic Insener teenuse osutamiseks korraldatud hanked. Alates 2011.a. juulikuust on OÜ Watercom määratud neljas Saue valla tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks.

Kliendid ja kogukond

Mullusega võrreldes on vähenenud meie võrkudega seotud kliendikaebuste arv ning oleme vastanud üle 95% klientide kirjadest vähem kui 2 tööpäeva jooksul. 2011.a. uuendasime meie poolt klientidele antud lubadusi. Lubaduse mittetäitmise hüvitab Ettevõte lepingulistele klientidele. Lubaduste mittetäitmisest tulenevaid kontakte on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 93% võrra vähem. Sellele on kaasa aidanud ennetav tegevus ning juhtkonna tähelepanu fokusseerimine. AS Tallinna Vesi lubadused on osa ettevõtte jätkuvast pühendumisest klientidele veelgi parema teenuse osutamisele. Tänu antud lubadustele kohustub Ettevõte saavutama veelgi kõrgema teenustaseme, kui on nõutud Tallinna linnaga sõlmitud lepingus ning on üks väheseid sellelaadseid klienditeeninduse programme Baltimaade kommunaalettevõtete seas.

Augusti lõpus toimus Ülemiste Veepuhastusjaamas iga-aastane avatud uste päev. Sel aastal käis jaama tööga tutvumas üle 300 huvilise. Populaarne oli ka lasteala, mida külastas pea 70 mudilast.