AS Tallinna Vesi tootmistulemused 2011 a. I poolaastal

 

AS Tallinna Vesi kvaliteedinäitajad olid tänavu esimesel poolaastal väga heal tasemel ning ületasid mulluse perioodi tulemusi. AS Tallinna Vesi tootmisdirektor Robert Yuille’I sõnul on heameel nii hiilgava joogivee kvaliteedi kui ka reoveepuhastuse taseme saavutamise üle ettevõtte klientide ning Tallinna elanike jaoks. “Aastate jooksul on veepuhastusprotsessi tehtud mahukaid investeeringuid ning seega saame täna püsivalt nautida Lääne-Euroopa standarditele vastavat veekvaliteeti,” ütles Yuille, märkides et reoveepuhastusjaama suurprojektid peavad tagama merre juhitava heitvee vastavuse keskkonnanõuetele ka edaspidi. Puhta joogivee ning keskkonna puhtuse eest hoolitsemisele lisaks on AS Tallinna Vesi jaoks oluline ka klientidele maailmatasemel teenuse osutamine. “Tänu ennetavale kliendisuhtlusele on kaebuste arv vähenenud ligi poole võrra eelmise aastaga võrreldes – püsime ka teiste eesmärkide saavutamise osas aasta lõpunigraafikus ning täidame kõik Tallinna linnaga sõlmitud teenustelepinguga võetud kvaliteedi- jateeninduskohustused,” lisas Yuille. „Teenuslepingu ning ettevõtte sisemiste teenustasemete täitmise tagamise läbi võivad meie tarbijad olla iga päev kindlad veeteenuste kvaliteedi osas,“ märkis Yuille.

Tootmistulemus

2010 I pa

2011 I pa

Vesi

 

 

Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele %

99,86

99,72

Avariiliste etteteatamata veekatkestuste koguarv

269

51

Keskmine avariilise veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides

4,11

3,63

Veekadu jaotusvõrgus %

21,10

19,55

Reovesi

 

 

Kanalisatsioonitorustiku ummistuste arv

725

578

Kanalisatsioonitorustiku purunemiste arv

55

71

Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele %

0

100

Taaskasutatud jääkmuda osakaal %

100

100

Joogivee kvaliteet ja veepuhastus

2011. aasta esimesel poolel vastasid 99,72 protsenti tarbijate kraanidest võetud veeproovidest kõikidele nõuetele, 2000. aastal vastas tarbijate kraanidest võetud proovidest nõuetele vaid 43 protsenti. Ülemiste järvest tulev puhastatud pinnavesi tagab joogivee ligi 90 protsendile tallinlastest, seega on ülioluline tagada Ülemiste järve hea seisund. Selleks alustati järve ümbritseva piirdeaia ehitamist, millega tugevdatakse veelgi sanitaarkaitseala turvalisust.

Reoveepuhastus

Tänu reoveepuhastustehnoloogiasse tehtud investeeringutele ning AS Tallinna Vesi spetsialistide jõupingutustele saavutati Paljassaare reoveepuhastusjaamas täielik vastavus merre juhitud heitvee kõikide keskkonnanõuetele. Peamiseks väljakutseks reovee puhastamisel on elukvaliteedi tõusuga kaasnenud suurenenud lämmastikukoguste eraldamine reoveest. Lämmastiku senisest veelgiefektiivsema eralduse tagamiseks on käimas täiendava puhastusetapi – biofiltri – ehitus. Plaanipäraselt kulgenud üldehitustööd on suures osas lõpetatud ning alustatud on süsteemikatsetustega. Biofilter antakse käiku käesoleva aasta 15. septembril ning see on üks osa 12,8 miljoni euro suurusest investeeringust Tallinna lahe edaspidiseks kaitseks.

Võrkude tegevus

Kanalisatsioonitorustike ummistuste ja uputuste arv on 2010. aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud 25,43 protsenti, aidates suurel määral kaasa ümbritseva keskkonna paremale kaitsmisele. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes on vähenenud ka lekete tase – torustikust kaob vaid 19,55 protsenti veevõrku suunatud veest, mis on lähedal majanduslikult optimaalseks peetavale 18 protsendi tasemele.

Tänu kanalisatsioonitorustike ennetavale survepesule ning pumplate korrapärasele hooldamisele õnnestus ettevõttel tulla lume sulamisest tingitud suurveega toime ilma tallinlaste igapäevaelu häirimata.

Maardu

AS Tallinna Vesi on lõpule viimas Ülemiste-Maardu veetrassi ehitustöid ning väga kvaliteetne pinnavesi Ülemiste järvest jõuab Maardu tarbijateni juba käesoleva aasta sügisel. Tänavu on välja ehitatud üle poole tööde kogumahust – esimese poolaasta lõpuks ligi 55 kilomeetri ulatuses vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Maardu elanikele

avaneb võimalus liituda AS Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenustega 2011. aasta oktoobris, seega saavad veel 20 000 inimest ligipääsu ühisveevärgile, mis suudab tagada Euroopa Liidu rangetele nõuetele vastava joogivee ja reoveepuhastuse.

Kliendid ja kogukond

Mullusega võrreldes on vähenenud kliendikaebuste arv ning keskmine kirjalikele suhtlustele vastamise aeg on paranenud ligi kahelt tööpäevalt vaid ühele. Klientide seisukohast olulise arenguna uuendati esimesel poolaastal ka klientidele antud lubadusi, mille kohaselt hüvitab AS Tallinna Vesi lepingulisele kliendile tekitatud ebamugavused vastavalt lubaduste kavale juhul, kui ettevõte ei ole suutnud lubadust täita. AS Tallinna Vesi lubadused on osa ettevõtte jätkuvast pühendumisest klientidele veelgi parema teenuse osutamisele. Ettevõte kohustub saavutama kõrgema teenustaseme, kui on nõutud Tallinna linnaga sõlmitud lepingus ning on ainus sellelaadne klienditeeninduse programm Baltimaade kommunaalettevõtete seas.

AS Tallinna Vesi püüab võimalikult vähe häirida oma tarbijate igapäevaelu avariitööde korral ning tänu paranenud planeerimisele suudeti teises kvartalis teavitada 97 protsenti klientidest enne veeteenuse osutamise katkestamist. Veevarustuse katkestamist ilma kliente sellest eelnevalt teavitamata tuleb nüüd ette vaid olukordades, kus esineb reaalne oht vara kahjustumiseks.

Juuni alguses toimus Paljassaare reoveepuhastusjaamas iga-aastane avatud uste päev, mida külastas tänavu ligi 200 inimest. 27. augustil avab oma uksed kõikidele huvilistele Ülemiste veepuhastusjaam – ühtlasi on võimalik osa võtta ka jooksust ümber Ülemiste järve.