AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile tariifitaotluse aastateks 2011-2015

AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile tariifitaotluse aastateks 2011-2015 kooskõlas „Monopolide ohjeldamise seadusega“, mis jõustus 1. novembrist. Ettevõte loodab, et uus regulaator kooskõlastab tariifitaotluse järgmise 30 päeva jooksul.
AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith ütles, et Ettevõte nõustub Konkurentsiameti seisukohaga, mille kohaselt tuleks regulatsiooniga seotud teemasid demokraatlikus ühiskonnas käsitleda avaliku arutelu raames. „Seega avaldab AS Tallinna Vesi oma tariifitaotluse täies ulatuses vastavalt headele äriühingu juhtimistavadele ning rahvusvahelistele regulatsioonipõhimõtetele, et avalikkus mõistaks paremini veetariifide arvutamise loogikat ning protsess muutuks läbipaistvamaks,“ ütles Plenderleith.
Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud Teenuslepinguga on ette nähtud, et veetariifid muutuksid Tallinnas vaid tarbijahinnaindeksi muutuse võrra aastatel 2010-2020. Ettevõte usub, et praegune leping kaitseb kliente üldist inflatsioonitaset ületavate tulevaste kulude kasvu eest ning tagab tootlikkuse investoritele. Seetõttu on Ettevõte loobunud võimalusest taotleda kulude kasvu täies ulatuses, mida lubaks Konkurentsiameti poolt pakutud uus regulatsioonimudel. „AS Tallinna Vesi on esitanud taotluse nominaalseks tariifimuutuseks viie aasta pikkuse perioodi jooksul alates 2011. aasta jaanuarist kuni 2015. aasta detsembrini, sest mitmeaastane tariifitaotlus vastab rahvusvahelistele normidele erastatud vee-ettevõtete reguleerimisel ning samuti arvestab ka veesektori pika-ajalise planeerimishorisondiga,“ lisas Plenderleith. AS Tallinna Vesi on pöördunud ekspertide poole erapooletu kinnituse saamiseks viimase 10 aasta tegevustulemustele ning eeldab, et ka regulaator viib läbi põhjaliku analüüsi Ettevõtte tegevustulemuste kohta eelmisel regulatsiooniperioodil 2001-2010, enne kui langetab lõpliku otsuse eelseisva hinna määramise osas.
Vastavalt Ettevõtte tariifitaotlusele tõuseks veetariifid 2011. aastal 3,5 protsendi võrra; 2,5 protsendi võrra 2012. aastal; 2,6 protsendi võrra 2013. aastal; 2,7 protsendi võrra 2014. aastal ning 2,7 protsendi võrra 2015. aastal, võimaldades Ettevõttel tagada teenuse- ning kvaliteeditasemete jätkuv täitmine vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule. „Samas on Eesti liitumas eurotsooniga alates 1. jaanuarist 2011. aastal, mistõttu ümardab Ettevõte 2011.a kõik tariifid allapoole lähima sendini, mistõttu jääb 2011. aasta hinnatõus alla kolme protsendi ning alla selle perioodi inflatsioonitaseme,“ lisas Plenderleith.
Ettevõte eeldab, et taotlust hinnatakse vaid majanduslikust ning teenuse kvaliteedi aspektist ning loodab, et tariifitaotlus on esimene aste avatud ja asjatundliku arutelu suunas parimate majandusregulatsioonitavade üle. „Ootame, et ametiasutused arvestaksid AS Tallinna Vesi põhjendatud tulukuse määramisel reaalset kapitalikulu ning investeeritud kapitali tegelikku väärtust,“ märkis Plenderleith.

Tariifitaotlusega on võimalik tutvuda AS Tallinna Vesi kodulehel: http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=656