AS Tallinna Vesi kommentaar Konkurentsiameti arvamusele

Konkurentsiamet esitas Ettevõttele 30.11.2009.a soovituse pöörduda veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna seadusega kooskõlla viimiseks Tallinna Linnavalitsuse poole. Konkurentsiamet osundab, et hinnaga tagatud tulukus ei tohi olla põhjendamatult suur.  Samas lõigus kinnitab Konkurentsiamet, et hind on kehtestatud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel kohaliku omavalitsuse õigustloova aktiga. Ettevõtte hinnangul on tariifid alati kinnitatud vastavuses kehtiva seadusandlusega ja Ettevõttele teadaoleva info alusel ei ole ükski pädev organ kinnitanud vastupidist.

Ettevõtteni jõudis vastav informatsioon alles viimase 24 tunni jooksul ning meil ei ole olnud piisavalt aega Konkurentsiameti  poolt esitatud akadeemilistel alustel teoreetilist analüüsi põhjalikult läbi vaadata. Konkurentsiamet ei ole  pidanud tarvilikuks Ettevõttega antud analüüsi  ega pressiteate osas  konsulteerida ning selle sisu meile selgitada või selle õigsust arutada. Seetõttu ei ole meile vastuvõetav, et kõnealune pealiskaudne ja puudulikul informatsioonil põhinev analüüs avaldatakse ilma Ettevõtte äritegevuse olulisi aspekte arvestamata. Samuti ei võta analüüs täiel määral arvesse Ettevõtte eelnevaid majanduslikke ja teenuskvaliteeti puudutavaid tegevusnäitajaid, tuleviku investeerimisnõudeid, ega ka antud analüüsi võimalikku mõju aktsionäridele ja pankadele, kes on alates aktsiate Tallinna börsil noteerimisest 2005.a juunis Ettevõttesse märkimisväärseid investeeringuid teinud.

Konkurentsiamet nõuab oma pöördumises Ettevõtte juhatuselt siduvate lubaduste rikkumist, mis anti investoritele 2005. aastal Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise ajal koostatud noteerimisprospektiga.   Nõutavad sammud vähendaksid börsil noteeritud ettevõtte väärtust selle aktsionäride jaoks. Taolisse sisuga avalik teadaanne, mis põhineb puudulikul informatsioonil ning mida ei ole avaldamise eel arutatud ettevõtte juhatuse ega omanikega, kahjustab kaheldamatult nii börsil noteeritud ettevõtete kui Eesti investeerimiskeskkonna usaldusväärsust investorite silmis.

Veelgi enam, arvestades hea ärijuhtimise tavasid puuduvad Ettevõtte juhtidel  volitused Konkurentsiameti soovituste kohaselt käituda, kuna me omame vastutust Ettevõtte ja selle omanike ees. Me ei saa astuda nõutud samme enne Ettevõtte nõukogu vastavat otsust, kuna sellekohane otsus väljub igapäevaste juhtimisküsimuste raamidest. Ettevõtte juhatus ega nõukogu ei saa omakorda vastavaid otsuseid langetada ilma aktsionäride heakskiiduta, kuna see on ilmselgelt vastuolus aktsionäridele Ettevõtte noteerimisprospektis antud lubadustega ning soovitud moel käitumine vähendaks Ettevõtte väärtust ning poleks kooskõlas noteeritud ettevõtetele püstitatud eesmärkidega.