AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
 
AS Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19. mail 2009.a kell 09.00-10.00 hotellis Radisson SAS. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 16 441 500 häält so 82,21% häältest.
 
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
Tallinna linna esindaja Jaanus Mutli tegi ettepaneku jätta üldkoosoleku päevakorrast välja päevakorrapunkt nr 2 ja lükata selle otsustamine edasi.
Üldkoosoleku juhataja Raino Paron pani hääletusele otsuse: muuta üldkoosoleku päevakorda ja mitte arutada päevakorrapunkti nr 2 (kasumi jaotamist).
 
OTSUS: 9 482 382 so 57,67% vastuhäälega jäeti üldkoosoleku päevakord muutmata
 
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2008. majandusaasta aruanne
 
OTSUS: Kinnitada 16 437 615 so 99,98% poolthäälega AS Tallinna Vesi 2008.a majandusaasta aruanne.
 
2. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: jaotada AS-i Tallinna Vesi 2008. aasta 295 967 781 kroonine (18 915 789 eurot) puhaskasum alljärgnevalt:
 
  1. eraldised reservkapitali – 0 krooni;
  2. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 230 010 000 krooni (14 700 318 eurot), millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 11,50 krooni (0,73 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta;
  3. jätta jaotamata – 65 957 781 krooni (4 215 471 eurot)
  4. Maksta dividendid aktsionäridele välja 12. juunil 2009.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2009.a kella 23.59 seisu alusel.
OTSUS: Kinnitada 9 498 485 so 57,77% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek, tegemata eraldisi reservkapitali, jaotades aktsionäride vahel 230 010 000 krooni (14 700 318 eurot), millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 11,50 krooni (0,73 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta ning jätta jaotamata 65 957 781 krooni (4 215 471 eurot).. Maksta dividendid aktsionäridele välja 12. juunil 2009.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2009.a kella 23.59 seisu alusel.
 
3. Audiitori valimine
Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2008. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.Määrata Seltsi 2009. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.
OTSUS: Võtta teadmiseks nõukogu hinnang ning kinnitada 16 436 610 so 99,97% poolthäälega Seltsi 2009. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.
 
Priit Koff
Kommunikatsioonijuht
Tel 62 62 209