AS Tallinna Vesi selgitus

AS Tallinna Vesi peab vajalikuks kinnitada, et on täitnud kõik endale 2001. aastal toimunud erastamise käigus võetud tingimused ja on täitnud kõiki ettevõtte ja Tallinna Linna vahel sõlmitud Teenuslepingus võetud kohustusi. Teenuslepinguga on paika pandud 97 erinevat teenustaset, mida ettevõte on kohustatud täitma tallinlastele joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutades.
 
AS Tallinna Vesi eesmärgiks on läbi aegade olnud parandada tallinlaste joogivee kvaliteeti, vähendada keskkonnareostust ja parendada klienditeenindust. Ettevõtte valmidust teha tallinlaste jaoks enam, kui on nõutud seaduse või Teenuslepinguga kinnitavad faktid, et vee kvaliteedi vastavus normidele oli 2008. aastal üle 98 protsendi, samas kui Euroopa Liidu direktiivi poolt nõutav on 95 protsenti ning aastal 2002 oli vee kvaliteedi vastav näitaja Tallinnas 63 protsenti.  Aastaks 2008 viis ettvõte lekete taseme alla 18 protsendi, kusjuures Teenuslepingu täitmiseks oleks piisanud 26 protsendist ning aastal 2002 oli lekete tase veel 35 protsenti.
AS Tallinna Vesi on alati ehitanud vee- ning kanalisatsiooni torustikke täpselt vastavalt linnaga iga-aastaselt kokkulepitule. 30.11.2007 sõlmitud Teenuslepingu muudatusega võttis ettevõte endale kohustuse ehitada kolme aasta jooksul välja veevarustuse, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Tallinna Linnaga kokkulepitud piirkondades hiljemalt 31. märtsiks 2011. Ettevõttele tasutakse nimetatud võrkude laienemisehituste eest kümne aasta jooksul aastatel 2008 kuni 2017. Lepinguga võttis AS Tallinna Vesi enda kanda ehituskulude riski, aga ka finantseerimisriski, mis muutunud majandusolukorras on osutunud oodatust suuremaks väljakutseks, millega ettevõte loodab edukalt toime tulla.  Esimese sammuna sõlmis AS Tallinna Vesi 2008. aasta novembris laenulepingu 587 miljoni krooni (laenuvaluutas võrdne 37,5 miljoni euroga) kasutamiseks. AS Tallinna Vesi peab läbirääkimisi 2009. aastal täiendava laenulepingu sõlmimiseks, eesmärgiga kasutada täiendavalt 313 miljoni krooni (20 miljoni euro) suurust laenuressurssi. Laene kasutab ettevõte 2005. aastal sõlmitud EBRD laenulepingu põhiosa tagasimaksete teosamiseks ning võrkude laienduskava finantseerimiseks. Võrkude laienemiskava aitab oluliselt parandada tallinlaste elukvaliteeti ja selle elluviimise järgselt saavad endale kanalisatsiooniühenduse ligikaudu 3500 majapidamist. Ettevõte täitis kokkulepitud ehituskava 2008. aastal, rajades üle 50  kilomeetri uusi torustikke ja plaanib  ehituskavast kinni pidada ka käesoleval ja järgneval aastal.
 
Priit Koff
Kommunikatsioonijuht
Head of Communication

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. + 372 6262 209
Fax +372 6262 300
priit.koff@tvesi.ee