1. augustist kehtib purgimisteenusele uus hinnakiri

AS Tallinna Vesi on uuendanud purgimisteenusega seotud hinnakirja ja määratlenud purgimiskohtades vastuvõetava reovee reostusnäitajate lubatud piirnormid. Muudatuse eesmärk on kaasajastada pikalt muutumatuna püsinud teenuse hinda, ühtlustada piirkonna purgitava reovee vastuvõtmise tingimusi ning tagada “saastaja maksab” printsiibi rakendamine.

Uus hinnakiri hakkab kehtima alates 01.08.2019 ning on leitav siit.

Purgimisettevõte on kohustatud tagama, et tema poolt purgimiskohas ühiskanalisatsiooni juhitav vesi vastab lubatud piirnormidele. Kõrgemate reostusnäitajatega vett, kui on toodud III grupis, on rangelt keelatud AS-i Tallinna Vesi purgimiskohtadesse purgida. Reoveepuhastusjaama jõudev reovesi peab olema puhastatav ning väljuv heitvesi peab vastama kõigile kehtestatud keskkonnanõuetele.