Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 01. juunil 2017 algusega kell 09.00 (GMT+2) Hotell Tallink Spa&Conference Hotel (Sadama 11a, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Galaxy”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 01. juunil 2017 kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+2). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2016. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2016. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 18 390 000 (kaheksateist miljonit kolmsada üheksakümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 10 800 600 (kümme miljonit kaheksasada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2016 seisuga kogunenud 51 384 000 (viiekümne ühe miljoni kolmesaja kaheksakümne nelja tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2016. aasta 18 390 000 (kaheksateist miljoni kolmesaja üheksakümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,54 (null koma viiskümmend neli) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2017 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 16. juunil 2017 kella 23.59 seisu alusel.

3. Hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

Nõukogu ettepanek:

Kutsuda hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi.

4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

4.1. Hr. Allar Jõks’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine tagasiulatuvalt alates 29.05.2017.

Nõukogu ettepanek:

Pikendada hr. Allar Jõks’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme ametiaega tagasiulatuvalt alates tema volituste lõppemisest 29.05.2017 ning edasiulatuvalt uueks põhikirjajärgseks ametiajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

4.2. Hr. Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks valimine.

Nõukogu ettepanek:

Valida hr. Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.06.2017.

5. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:

AS PricewaterhouseCoopers on 2016. aasta majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2016. aastal sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Nimetada Seltsi 2017. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

6. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17.05.2017. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29.05.2017 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2016. aasta majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2016. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Eliis Vennik’ule (e-post eliis.vennik@tvesi.ee, telefon 6262275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 31.05.2017.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 25.05.2017 kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.

         Eliis Vennik
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.vennik@tvesi.ee