Börsiteade: Tallinna Vee nõukogu kinnitas 2023.aasta majandustulemused ja dividendiettepaneku

AS-i Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2023. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole võrreldes 2. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 61,14 miljonit eurot, võrreldes 2022. aastaga suurenes müügitulu 12,1% ehk 6,58 miljoni euro võrra. Müügitulu muutus oli tingitud 01.10.2022 kehtima hakanud tariifist, mida oli korrigeeritud energiakulude kasvu võrra. Veeteenuste müügist saadud tulu suurenes 13,8%, ulatudes 55,62 miljoni euroni. Ehitusteenuste müügitulu oli 4,77 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 0,7%.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 17,35 miljoni euroni, taastudes ligikaudu 2021. aasta tasemele ja kasvades võrreldes 2022. aasta oluliselt madalama baasiga 53,3% ehk 6,03 miljoni euro võrra. Ärikasumi kasv oli peamiselt mõjutatud elektrihinna stabiliseerumisest ning oktoobris 2022 toimunud tariifimuudatusest. 2023. aasta puhaskasum moodustas 12,84 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aastaga 52,8% ehk 4,44 miljonit eurot, mida 0,92 miljoni euro ulatuses mõjutas väiksemast dividendiväljamaksest tulenev tulumaksukulu.

2023. aastal sõlmis ettevõte laenulepinguid 131 miljoni euro ulatuses. Sellest summast 37,5 miljoni euroga refinantseeriti varasem laen ning täiendavateks investeeringuvajadusteks võeti kasutusse 20 miljonit eurot.

2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele manusena ning leitav ka meie kodulehelt.

Dividendiettepanek

AS Tallinna Vesi on sõnastanud ettevõtte dividendipoliitika, mis lähtub veeteenuste hinnaregulatsiooni põhimõtetest ning mille eesmärk on anda investoritele tuleviku osas suuremat selgust. Dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte sihiks jaotada aktsionäridele dividende 50–80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

AS-i Tallinna Vesi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2023. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • jaotada dividendidena 10 200 tuhat eurot seltsi 31.12.2023 seisuga kogunenud 79 059 tuhande eurosest konsolideeritud jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta;
  • jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata;
  • mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. juunil 2024. aastal.

2024. aasta ettepanek jaotada dividendidena 0,51 eurot aktsia kohta on võrdne 79 protsendiga 2023. aasta puhaskasumist.