Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 1. juunil 2017 kell 9.00-9.45 hotelli Tallink Spa&Conference Hotel konverentsiruumis „Galaxy“. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 719 829 häält, s.o. 73,6% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1.  2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2016.a. majandusaasta aruanne 14 712 079 poolthäälega ( s.o. 99,95% koosolekul esindatud häältest)

  1. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 14 714 749 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek.

Seltsi 2016. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 18 390 000 (kaheksateist miljonit kolmsada üheksakümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 10 800 600 (kümme miljonit kaheksasada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2016 seisuga kogunenud 51 384 000 (viiekümne ühe miljoni kolmesaja kaheksakümne nelja tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2016. aasta 18 390 000 (kaheksateist miljoni kolmesaja üheksakümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,54 (null koma viiskümmend neli) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2017 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 16. juunil 2017 kella 23.59 seisu alusel.

  1. Hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

OTSUS: kinnitada 14 683 636 poolthäälega (s.o 99,75% koosolekul esindatud häältest) otsus kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi hr. Mart Mägi.

  1. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

OTSUS 1: 14 681 946 poolthäälega (s.o 99,74% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr. Allar Jõks’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme ametiaega tagasiulatuvalt alates tema volituste lõppemisest 29.05.2017 ning edasiulatuvalt uueks põhikirjajärgseks ametiajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

OTSUS 2: 14 582 564 poolthäälega (s.o 99,07% koosolekul esindatud häältest) valida hr. Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.06.2017.a.

  1. Audiitori valimine

OTSUS: 14 682 736 poolthäälega (s.o 99,75% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2017. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

  1. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit.