Arvamuse taotlemine veevarustuse ja kanalisatsiooni projektidele (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt), lammutusprojektidele ning detailplaneeringutele

Ehitusloa või ehitusteatise menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS-i Tallinna Vesi ametliku arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada elektrooniliselt ainult ehitisregistri kaudu....

1. märts 2017 Loe edasi

Isevoolne torustik

Torumaterjal: Kanalisatsioonitorustik projekteerida standardile EVS-EN 1401 vastavast polüvinüülkloriid(PVC)torust või standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476 vastavast polüpropüleen(PP)torust. Alates toruläbimõõdust de...

1. märts 2017 Loe edasi

Pumpla projekteerimine

Pumpla projekteerimisel tuleb arvestada järgnevat: kõik vajalikud tehnilised tingimused ja load taotleb projekteerija; projekt koostatakse lähteülesandest ja kehtivatest normdokumentidest lähtudes;...

1. märts 2017 Loe edasi

Rekonstrueerimine kaevikuta meetodil

Isevoolse torustiku rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb teostada rekonstrueeritava torulõigu uhtmine ja toru sisepinna kaamerauuring. Nimetatud uuring võimaldab hinnata rekonstrueerimisele mineva toru...

1. märts 2017 Loe edasi

Tee-ehitus

Kaevetöö loa taotlemine Tallinna linnas Laboratoorsete katsetuste tegemine kaevetööde ajal Teekatendi taastamine ja kaevetööde lõpetamine

1. märts 2017 Loe edasi

Kaevetöö loa taotlemine Tallinna linnas

Kaevetööde teostamiseks on vajalik Tallinna linna kaevetööde eeskirjast tulenev kaevetööde luba ning tänava sulgemise luba. Kaevetöö loa taotlemine toimub Tallinna...

1. märts 2017 Loe edasi

Kaevude rekonstrueerimine

Kanalisatsioonikaevud Nõuded kehtivad reovee- ja sademeveetorustikel olevatele kaevudele. Olemasolevasse kanalisatsioonitorustiku kaevu uue (siseneva toru) ühenduse projekteerimisel peab nägema ette kogu...

1. märts 2017 Loe edasi

Ehitusgeoloogia ja geotehnika

Projekteerija peab koos ehitusgeoloogia uuringute teostajaga kavandama geoloogiliste uuringute plaani. Ehitusgeoloogilise uuringu plaan ning andmete analüüs peab võimaldama projekteerijal lahendada järgmist:...

1. märts 2017 Loe edasi

Pumpade valimine

Vastavalt pumplate projektile paigaldatakse pumplasse kaks või enam pumpa. Kahe pumba korral peab kumbki olema võimeline tagama pumpla määratud tootlikkuse...

1. märts 2017 Loe edasi

Ühenduste tegemine

Projekteerides harutoru (või tarnetoru) ühendamist peatoruga (või tänavatoruga), arvestada järgmist: kui harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on väiksem kui pool peatoru...

1. märts 2017 Loe edasi

Sademevee vooluhulga ühtlustamine

Olemasolevaid kinnistusiseseid ühisvoolseid kanalisatsioonitorustikke ei tohi säilitada ega renoveerida. Kinnistule projekteerida lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem (reovesi ja sademevesi eraldi torustikega) kuni kinnistu...

1. märts 2017 Loe edasi

Kaevetöö loa vormistamine

Enne kaevetöödega alustamist tuleb vormistada kaevetöö luba. Juhul, kui kaevetöid teostatakse erakinnistul, tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida kokku kinnistu...

1. märts 2017 Loe edasi