Sisemine survetorustik ja äärikühendused

Reoveepumplasse paigaldatud sisemine survetoru peab olema valmistatud happekindlast terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304). Survetoru minimaalne seinapaksus võib olla 3...

23. oktoober 2017 Loe edasi

Arenduslepingu sõlmimine ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatsiooni arendamiseks Tallinnas

Arendusleping on mõeldud juhuks, kui arendaja soovib asuda AS-i Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas rajama ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatisiooni tänavatorustikke ja pumplaid. AS-i...

5. juuli 2017 Loe edasi

Hüdraulilise surveproovi teostamine

Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, mille pikkus on vähemalt 10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu...

1. märts 2017 Loe edasi

Tööohutus

Tööohutusplaan Kaevik Isikukaitsevahendid Veetorustike desinfitseerimine

1. märts 2017 Loe edasi

Ehitamise alustamise teatise esitamine

Enne ehitusloa saanud projekti kohase ehitustööga alustamist tuleb töövõtjal esitada kohalikule omavalitsusele läbi https://www.ehr.ee/ keskkonna ehitamise alustamise teatis. Vastav kehtiv taotlusvorm...

1. märts 2017 Loe edasi

Laboratoorsete katsetuste tegemine kaevetööde ajal

Lõpptagasitäide ehk põhiline tagasitäite osa, mis jääb algtagasitäite peale, on tee muldkeha ehitus (kui kaevetööd toimuvad tee maa-alas). Seega kontrollib...

1. märts 2017 Loe edasi

Välisveevarustuse ja –kanalisatsiooni ehitus

tekst

1. märts 2017 Loe edasi

Objekti märgistamine

Objektisilt paigaldada tööpiirkonna otstesse ning põhitänavatega ristumise kohtadesse nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks. Objektisildi asukoht peab tagama, et kogu töömaa...

1. märts 2017 Loe edasi

Avatud kaevikuga meetod

Avatud kaevikuga meetodi all peetakse silmas torustiku rajamist kaevikusse. Sealjuures tuleb lähtuda järgnevast: Kasutada polüetüleen(PE)toru, mis vastab standardile EVS-EN 12201....

1. märts 2017 Loe edasi

Kaameravaatluse põhimõtted

Kaameravaatluse korraldab ja tellib uuritava torustiku ehitaja. Kõigi paigaldatud isevoolsete torustike kohta, mis kuuluvad või antakse tulevikus üle AS-ile Tallinna...

1. märts 2017 Loe edasi

Ehitamine

Ehitustööde ettevalmistamine Ehitamise alustamise teatise esitamine Kaevetöö loa vormistamine Ehitustöödest teavitamine Tegevused enne töödega alustamist Ehitustööde korraldamine ja ehitusplatsi ettevalmistus...

1. märts 2017 Loe edasi

Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm on ühisveevärgist võetava vee mõõtmiseks ette nähtud, veearvestist ja veearvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev, tehniline sõlm. Veemõõdusõlme projekteerimisel ja...

1. märts 2017 Loe edasi