Kinnitatud 19.10.2016

 • AS Tallinna Vesi (ASTV) on pühendunud kvaliteetse teenuse pakkumisele, mis on kättesaadav ööpäevaringselt 365 päeva aastas. ASTV klientide hulk kasvab järjepidevalt. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogume ja säilitame klientide andmeid allpool toodud põhimõtete järgi.
 • ASTV säilitab isikuandmeid oma andmebaasides.
 • ASTV poolt töödeldavad isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info ASTV teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.
 • ASTV hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub ASTV seadusest. Andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • ASTV hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.
 • ASTV ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Kliendil on õigus saada ASTV-lt enda kohta käivaid isikuandmeid. Isikuandmed väljastatakse võimaluse korral kliendi soovitud viisil.  Andmete  väljastamise eest paberkandjal võib ASTV alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.
 • Kliendil on igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. ASTV soovitab klientidel kasutada õigust oma isikuandmeid parandada.
 • ASTV-l on õigus edastada isikuandmeid ASTV volitatud töötlejatele, kelle andmed tehakse avalikult teatavaks. Kui ASTV on isikuandmete töötlemise edasi volitanud, siis vastutab ASTV volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad ASTV isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on AS Tallinna Vesi (aadress Ädala 10, Tallinn, telefon 6262200, meiliaadress tvesi@tvesi.ee). Volitatud töötleja on IP Kõnekeskuste OÜ (aadress Mustamäe tee 16, Tallinn, telefon 6999099, meiliaadress info@ipcallcenters.eu )
 • ASTV võib saata oma klientidele reklaampakkumisi enda või oma tütarettevõtja teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või koostööpartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest ASTV-le käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kontaktidel.
 • ASTV-l on õigus kliendi andmeid töödelda ilma kliendi nõusolekuta kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, v.a delikaatsete isikuandmete töötlemine (Isikuandmete kaitse seadus § 14 lg 1 p 4). ASTV ei kogu kliendi kohta delikaatseid isikuandmeid.
 • Kliendil on igal ajal õigus oma ASTV-le antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist ASTV kliendiandmebaasist teatades sellest telefonil 6262200 või meiliaaderssil tvesi@tvesi.ee. Andmete kustutamine ei ole võimalik kliendi ja ASTV vahel sõlmitud lepingu kehtivuse ajal, sest andmed on vajalikud lepingu täitmiseks ning kui ASTV-l on seadusest tulenev kohustus teatud andmeid säilitada (nt raamatupidamise seaduse § 12 alusel).
 • ASTV töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Telefonikõned ASTV kliendikeskusega salvestatakse teeninduse parandamise eesmärgil. Kui see ei sobi, siis soovitab ASTV kasutada suhtlemiseks meiliaadressi tvesi@tvesi.ee.

ASTV kodulehe külastamine – küpsised
 • ASTV kasutab oma võrgulehel küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat võrgulehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni võrgulehe kasutusmugavust.
 • Küpsise abil salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning versiooni, ASTV võrgulehtede külastamise aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jne.
 • Küpsise abil võidakse tuvastada konkreetse kasutaja nimi.
 • ASTV kasutab vaid esimese osapoole küpsiseid, mis jagunevad spetsiifiliselt tehnilisteks, analüütilisteks ja autentimisküpsisteks.
  i) Esimese osapoole küpsise paigaldaja ASTV, kes on isikuandmete vastutav töötleja, haldab külastatavat võrgulehte.
  ii) Tehnilised küpsised võimaldavad kasutajal võrgulehel navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.
  iii) Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse.
  Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada.
  iv) Autentimisküpsised võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (nt nimi, keel või piirkond).
  Kui kasutaja ei soovi, et tema brauser salvestaks arvutisse küpsiseid, saab selle keelata- brauserisätete muutmise juhised on leitavad enamiku brauserite korral tööriistariba spikrinupu või –ikooni („Help“ või „Abi“) all.
  Ehkki ASTV võrgulehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, võib juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei töö-
  ta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine piirab ASTV võrgulehe kasutamisvõimalusi.