Üldkoosoleku kutse

 

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 21. mail 2013.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Hotell Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Lääne-Euroopa”.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 21. mail 2013.a kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega.

1. 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2012.a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Seltsi 2012 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 22 599 000 (kakskümmend kaks miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 17 400 600 (seitseteist miljonit nelisada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2012.a seisuga kogunenud 46 661 000 (neljakümne kuue miljoni kuuesaja kuuekümne ühe tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2012. a. 22 599 000 (kahekümne kahe miljoni viiesaja üheksakümne üheksa tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,87 eurot (kaheksakümmend seitse eurosenti) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Juhatuse ettepanek: Seoses sõltumatute nõukogu liikmete vahetust puudutava hea ühingujuhtimise tavaga kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi hr Valdur Laid.

4. Nõukogu liikme valimine

Juhatuse ettepanek: Valida hr. Allar Jõks sõltumatu liikmena AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 21.05.2013.a.

5. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:
AS PricewaterhouseCoopers on 2012. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2012.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.
Määrata Seltsi 2013.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

6. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal

 


 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05.05.2013.a. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17.05.2013.a. tööpäeva lõpuks (s.o kl 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2012.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2012.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliis.topp@tvesi.ee, telefon 6262 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 20.05.2013.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 14.05.2013.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.