Arvamuse taotlemine veevarustuse ja kanalisatsiooni projektidele (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt), lammutusprojektidele ning detailplaneeringutele

AS Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks tuleb projekt esitada alati elektrooniliselt aadressile tvesi@tvesi.ee.
Ehitusloa või ehitusteatise menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb eelnevalt Tallinna Veega kooskõlastada ja ehitusregistrisse laadida juba koos Tallinna Vesi arvamuse või nõusolekuga. Kui projektil on Tallinna Vesi arvamus või nõusolek siis ehitusloa menetlemise käigus projekti enam Tallinna Veele arvamuse küsimiseks ei saadeta. See aitab lühendada ehitusloa taotlemise protsessi.

AS Tallinna Vesi ei teosta tutvumiseks esitatud projektidele ehitusseadustiku § 14 mõistes ekspertiisi.
Ehitusprojekti kui detailse terviku õigsuse ja korrektsuse eest vastutab projektlahenduse koostanud ettevõte. Samuti vastutab projekti autor, et projekti järgi on võimalik ehitada, torustikud on projekteeritud tehniliselt korrektselt, majanduslikult otstarbekalt ja arvestades kõiki kehtivaid norme ja nõudeid. Kasutatav geodeesia on vormistatud välitööde tulemusena ja kajastab hetke situatsiooni looduses. Projektlahendus on kõigi asjast huvitatud osapoolte poolt heaks kiidetud k.a. maaomanikud.

Kui planeeritava hoone alla jäävad AS-i Tallinna Vesi torustikud, väljastab AS Tallinna Vesi hoone projektile positiivse arvamuse alles pärast torustike ümber tõstmist ning kasutusloa väljastamist. Imperatiivselt on keelatud projekteerida ja/või rajada AS-ile Tallinna Vesi kuuluvate ühisveevarustuse ja/või -kanalisatsioonitorustike peale või kohale torustike kaitsevööndisse hooneid või hoonete konsoolseid osasid ja rajatisi. Kaitsevööndist tulenevate piirangute leevendamine ei ole võimalik.

Arvamuse väljastamisel kontrollib AS Tallinna Vesi peamiselt, et:
– projektil märgitud vastutav spetsialist omab nõutud pädevust ja kehtivat kutsetunnistust;
– projekt on koostatud vastavalt kehtivatele tehnilistele tingimustele ja AS-i Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele;
– ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga liitumise punktides on AS-i Tallinna Vesi torustikes tagatud projekteeritud veekogused ja reovee ärajuhtimine;
– vesi on mõõdetud tehniliselt korrektselt ja veemõõtja on valitud vastavalt projekteeritud vooluhulgale;
– arvestatud on olemasolevate ja projekteeritud torustike kaitsevööndite ja normikohaste vahekaugustega;
– projekteeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteeme on võimalik tulevikus tõrgeteta hooldada.

AS Tallinna Vesi annab arvamuse ainult ehitusprojektile, mis on koostatud põhi- või tööprojekti staadiumis. Erandkorras võib esitada ka eelprojekti, kuid sellisel juhul peab eelprojekt andma piisavalt teavet projekti mahu ning projekteeritud torustike kohta (sh sõlmede skeemid, šahtide ja kambrite joonised, katendite taastamine). Kõrguslik lahendus ja projekteeritud torustike paiknemine teiste tehnovõrkude suhtes esitada pikiprofiilil. Projekti seletuskirjas kirjeldada ühistorustike rajamise ehitusjärjekord ja etapid.

Enne projekti sisestamist ehitistregistrisse on projekteerijal võimalik teha koostööd tehnilised tingimused väljastanud AS-i Tallinna Vesi tehnilise konsultandiga.

Ülejäänud projektide osas (näiteks detailplaneeringud, muudatusprojektid) tuleb AS-i Tallinna Vesi arvamuse saamiseks projektlahendus saata aadressile tvesi@tvesi.ee. Maksimaalne e-kirja andmemaht on 10MB. Suurema mahuga projektide puhul saata link projektdokumentatsiooni alla laadimiseks.

Kui kinnistu(te) liitumisprojekt(id) ja tänavatorustike projekt esitatakse EHR-i kaudu läbi vaatamiseks eraldi, annab AS Tallinna Vesi kinnistu liitumisprojektile tingimustega arvamuse alles pärast seda, kui tänavatorustiku projekt on saanud ehitusloa ning on sõlmitud vastav arendusleping torusitke väljaehitamiseks.

AS-i Tallinna Vesi ametliku arvamuse või nõusoleku saamiseks esitatavas projektis on keelatud panna kõiki faile kokku ühte pdf faili mis raskendab projekti loetavust.
Seletuskiri ja kõik joonised (asendiplaanid, profiilid, veemõõdusõlme asukoha joonis jne) esitada kõik eraldi failidena mis on lisatud ühte terviklikku digikonteinerisse mis on vastutava spetsialisti poolt digiallkirjastatud.
Samuti tuleb alati ja eranditeta esitada joonised ka dwg või dgn formaadis koos vastavate joonetüüpide failidega.