Seadmekaevud

Seadmekaev on torustikule paigaldatav kaev või kamber armatuuri paigaldamiseks ja hooldamiseks.

 • Seadmekaevud võib projekteerida betoonist (betoonrõngaselementidest, betoonpaneelidest või monoliitbetoonist) või polüetüleenist. Põhinõue on see, et seadmekaev peab olema veetihe.
 • Polüetüleenist seadmekaevud peavad olema teleskoopsed ning vastama standardile SFS3468 või EVS-EN 13598-2:2009, või omama vastavat toote ohjet.
 • Betoonist seadmekaevude veetiheduse tagamiseks tuleb projekteerida kaevu välispinnale hüdroisolatsioon.
 • Sõlumata kaevu tüübist ja otstarbest, peab plastkaevude ja ka plast-teleskoopide ringjäikus klass olema vähemalt SN2.
Seadmekaevu väline hüdroisolatsioon 2
Seadmekaevu väline hüdroisolatsioon
Seadmekaevu väline hüdroisolatsioon
Seadmekaevu väline hüdroisolatsioon

Sulgeseadme kaev

 • Seadmekaevu rajamiseks tuleb projektis esitada mõõtkavas joonis (peab sisaldama sulgeseadet – siibrit/pöördklappi – ja selle käsiratast).
 • Seadmekaevu mõõdud peavad olema valitud selliselt, et täiskasvanud inimene pääseb kaevu sisse ja saab seal vabalt liikuda.
 • Siibri käsiratta ja seadmekaevu lae vahele peab jääma minimaalselt 40 cm vaba ruumi, et oleks võimalik sulgurit avada ja sulgeda. Kui ei ole võimalik tagada piisavalt vaba ruumi seadmekaevu lae ja sulgeseadme käsiratta vahele, tuleb sulgeseadmena ette näha pöördklapp.
 • Sulgeseadme käsiratas ei tohi takistada inimeste liikumist seadmekaevu sisenemisel.
 • Projektiga tuleb ette näha pöördklapid, millel on endal äärikud korpuse küljes. Äärikute vahele paigaldatavaid pöördklappe ei ole lubatud projektis kasutada.
 • Betoonitugesid ja torude toestust ei tohi projekteerida sulgeseademete ja äärikutega demonteerimisliitmike alla.
 • Arvestada, et oleks tagatud piisav tööruum poltide kinni ja lahti keeramiseks.
 • Seadmekaevu lagi peab olema projekteeritud selliselt, et seda oleks võimalik hiljem teisaldada (näha ette tõsteaasad vms). Kaevulae betoonplaat peab jääma teekonstruktsioonist sügavamale.
 • Toru läbiviik kaevu seinast peab arvestama toru liikumisega. Toru ja kaevu seina vahel peab olema spetsiaalne vettpidav elastne materjal.
Betoonist sulgeseadmekaevu joonis
Betoonist sulgeseadmekaevu joonis
Betoonist sulgeseadmekaevu joonis
Betoonist sulgeseadmekaevu joonis

Tühjenduskaev

 • Projekteerides veevärgi pea-, tüvi- või tänavatorusid, tuleb arvestada, et DN300 ja suuremate toruläbimõõtude korral tuleb lahendada torustiku kiire tühjendamine veest avarii- või hooldustööde korral.
 • Tühjendustoru ehk harutoru vee ära juhtimiseks veevärgi pea- või tänavatorust tuleb projekteerida torustiku madalamatesse punktidesse. Uus torustik tuleb projekteerida languga tühjendustoru suunas.
 • Uue torustiku projekti koostamisel tuleb toru kõrgematesse punktidesse ette näha hüdrandid õhu sisse/välja laskmiseks toru tühjendamisel/täitmisel.
 • Tühjendustoru ühendus tuleb projekteerida pea,- tüvi-, või -tänavatoru põhjast.
 • Tühjendustoru ja sademeveekanalisatsiooni vahele tuleb projekteerida eraldi hoolduskaev. Nimetatud kaevu ja veevärgitoru vahele, aga ka hoolduskaevu ja sademeveekanalisatsiooni vahele tuleb projekteerida sulgeseadmed.
 • Kui veevärgitoru tühjendamise käigus ei ole võimalik vett sademeveekanalisatsiooni juhtida, siis tuleb projekteerida hoolduskaevu asemele setteosaga kogumiskaev. Nimetatud kaevu asukoht tuleb valida selliselt, et sellele oleks tagatud ligipääs paakautoga.
Tühjendustoru veevärgitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni vahel
Tühjendustoru veevärgitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni vahel
Tühjendustoru külgvaade
Tühjendustoru külgvaade
Tühjendustoru seadmekaevus
Tühjendustoru seadmekaevus