Servituudid

Projekteerimistööde koosseisu kuulub servituudijoonise koostamine ja avalduse ettevalmistamine AS Tallinna Vesi omandisse või opereerimisele tulevate torustike kohta.

Järgnevad materjalid edastada aadressile  servituut@tvesi.ee

  • Servituudi avaldus (doc).
  • Servituudi joonis koostada dgn või dwg ja pdf formaadis. Riiklikus koordinaatüsteemis 1:500 kuni 1:1000. Vormistamisel paigutada formaadile A4 selliselt, et üla- ja alaserv jäetakse tühjaks 4 cm ulatuses, lähtuda näidisjoonisest.
  • Projektist väljavõte kooskõlastuste, arvamuste ja seisukohtade koondtabeli kohta (reformimata riigimaa korral).

Avalduste ja jooniste näited:

AS Tallinna Vesi servituudi seadmise tüüptingimused.