Nõusoleku taotlemine rajatise/ehitise paiknemisele ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorude suhtes ning kaitsevööndis

Kui töid planeeritakse teostada kaevikuta meetodil (näiteks suundpuurimine, postide vundamendid), tuleb projekteerimistööde käigus alati lahti kaevamise teel tuvastada ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustike täpne asukoht ning sügavus maapinnast, et vältida torustike vigastamist. Torustike asukoha ja sügavuse tuvastamiseks on lubatud kasutada ka näiteks pinnaseradarit või mõnda analoogset meetodit.

Kaevikuta meetodi kasutamisel tuleb ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustikega ristumisel tagada rajatava kommunikatsiooniga vertikaalsuunas minimaalne vahekaugus 0,5 m.

Kaevikuta kinnisel meetodil (nt suundpuurimine) teise võrguvaldaja kommunikatsioonide paigaldamisel on nõutav:

  1. ristumiskoht/ad ühisveevärgiga käsitsi lahti surfida, kui tehnovõrkude kuja jääb alla 1 m
  2. Peale AS- e Tallinna Vesi kuluva ÜVK rajatise (ühisveevärgitorustik) välja surfimist saata kutse esindaja kohale kutsumiseks AS- i Tallinna Vesi e- postile esindaja@tvesi.ee
  3. Enne kinnisel meetodil kommunikatsiooni/kommunikatsioonide paigaldustööde alustamist tuleb ristumistel (lõikumisel) AS-i Tallinna Vesi omandis olevate ja sh vee-ettevõtja poolt opereeritavate isevoolsete fekaal ning sh sademevee- või ühisvoolse kanalisatsiooni korral teostada kaameravaatlus isevoolsetele torustikele enne ehitustööde alustamist ja peale ehitustööde lõpetamist), kui tehnovõrkude kuja jääb alla 1 m
  4. Kaameravaatluse korraldab ja tellib tehnovõrkude ehitaja.
  5. Kaameravaatluse põhimõtted on leitavad aadressil https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/ehitamine-2-2/kaameravaatluse-pohimotted/
  6. Torustike kaamerauuring koos vaatlus- ja kalderaportiga saata AS- i Tallinna Vesi e- postile esindaja@tvesi.ee ning esitatud ka TV3 formaadis vastavalt standardile EVS-EN 13508-2:2003 + A1:2011

Imperatiivselt on keelatud projekteerida ja/või rajada AS-ile Tallinna Vesi kuuluvate ühisveevarustuse ja/või -kanalisatsioonitorustike peale või kohale torustike kaitsevööndisse hooneid või hoonete konsoolseid osasid, rajatisi ning puid. Kaitsevööndist või kaitsevööndistest  (Kliimaministri määrus 12.09.2023 nr 57)  tulenevate piirangute leevendamine ei ole võimalik.

Projektlahendus esitada AS-ile Tallinna Vesi läbi vaatamiseks eelistatult läbi Ehitisregistri.
Teise variandina on võimalik rajatise/ehitise projekt saata aadressile tvesi@tvesi.ee.
Maksimaalne e-kirja andmemaht on 10MB. Suurema mahuga projektide puhul saata link projektdokumentatsiooni alla laadimiseks.

Esitatav projekt peab sisaldama minimaalselt:

  • seletuskirja (pdf formaadis);
  • tehnovõrkude koondplaani (pdf ja dwg või dgn formaadis);
  • ainult projekteeritava rajatise/ehitise elementide kihiga joonist (dwg või dgn formaadis);
  • pikiprofiili, kuhu on kantud reaalselt mõõdetud kõrgusmärkidega ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustikud* (pdf formaadis).

* pikiprofiili ei ole vaja esitada juhul, kui rajatav tehnovõrk paigaldatakse avatud kaevikuga meetodil ning paigaldussügavus maapinnast on kuni 1 m.