Juhised hoone projekteerimiseks ilma vee- ja kanalisatsioonisüsteemi osata

 1. Juhised käsitlevad olukorda, kus kinnistu omanik või arendaja soovib ennetavalt või paralleelselt ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni (üvk) peatorustike ning liitumispunktide projekteerimisega tänava maa-alal, alustada kinnistule ainult hoone projekteerimisega ilma hoone välise vee-ja kanalisatsioonisüsteemi osata. AS Tallinna Vesi ei soovita sellist projekteerimistööde järjestust kuna ei ole täpselt teada kuhu ja mis sügavusele on tehniliselt võimalik kinnistu üvk-liitumispunkte projekteerida ja rajada.
 2. Antud juhised on üldist laadi ja ei adresseeri konkreetse hoonega seotud asjaolusid.
 3. Hoone liitumiseks ühisvee-ja-kanalisatsioonivõrguga tuleb välja ehitada kinnistusisene vee-ja kanalisatsioonisüsteem ja üvk liitumispunkt, millele kohaldub AS Tallinna Vesi kodulehel esitatud kord ja nõuded.
 4. Hoone projektis ilma kinnistu sisese vee-ja kanalisatsioonisüsteemi osata tuleb
  • käsitleda planeeritava hoone plaanilist paiknemist üvk- torustike suhtes.
  • kajastada hoone asukoht EH2000 kõrgussüsteemis topo-geodeetilisel alusplaanil, kuhu on märgitud kõik olemasolevad vee- ja kanalisatsiooni torustikud.
   Asendiplaanil tuleb
  • selgelt eristatavalt esitada hoone maa-alune ja maapealne osa (ka konsoolne osa), mis ei tohi paikneda keskkonnaministri määrusega  16.12.2005 nr 76 kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis. Kaitsevööndis on kaevetööd keelatud.
  • esitada kõik kinnistule ulatuvad üvk-d puudutavad kujad ja kaitsevööndid, millesse hoone ei tohi ulatuda.
 1. Tehnosüsteemideta hoone projekteerimiseks Tallinna Vesi eraldi tehnilisi tingimusi ei väljasta.
 2. Planeeritava hoone asukohale AS Tallinna Vesi nõusoleku saamiseks tuleb esitada tvesi@tvesi.ee aadressile
  • lühike seletuskiri mis iseloomustab hoone üldist otstarvet
  • EH2000 kõrgussüsteemis asendiplaan dwg/dgn ja pdf kujul

NB! Kinnistusiseseid veevarustuse ja/või kanalisatsiooni torustikke ega teisi projekteeritavaid tehnosüsteeme või planeeritavat haljastust asendiplaanil mitte näidata. Samuti hoone kanalisatsiooni väljaviiku, veesisendit ega veemõõdusõlme.