Arenduslepingu sõlmimine ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatsiooni arendamiseks Tallinnas

Arendusleping on mõeldud juhuks, kui arendaja soovib asuda AS-i Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas rajama ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatisiooni tänavatorustikke ja pumplaid. AS-i Tallinna Vesi kontaktisikuks arenduslepingute sõlmimisel on võrkude arenduse juht Margus Koor, (62 62 254, margus.koor@tvesi.ee). Soovitame eelnevalt tutvuda arenduslepingu põhjaga ja valmistada ette vastavad lisad.

Arenduslepingu vorm kehtib alates 13.11.2019

Lisa 1 – Ehitusprojekti kirjeldav joonis (näide)

Lisa 2 – Ehitusmaksumus

Lisa 3 – Kinnistute loetelu

 

Arendusprojekti mahus avalikele tänavatele drenaaži- ja sademeveesüsteemide rajamine ning tulevane omandisuhe tuleb Arendajal kokku leppida kohaliku omavalitsusega.

Lisa 1 märgitud torustikele kasutuslubade väljastamine kohaliku omavalitsuse poolt ei anna veel Lisa 3 loetletud kinnistutele võimalust arenduslepingu alusel rajatud torustikega liituda. Arenduslepingu alusel rajatud torustikega saavad Lisa 3 toodud kinnistud liitumislepinguid sõlmima hakata alles pärast Vee-ettevõtja ja Arendaja vahel üleandmis-vastuvõtu akti sõlmimist.

Üleandmis-vastuvõtu akti sõlmimise eelduseks on:

  • Omanikujärelevalve poolt koostatud akt torustike kasutusse lubamise kohta
  • AS Tallinna Vesi kasuks seatud isiklikud kasutusõigused
  • Arendaja poolt arendusepingu üldtingimused p.2.9 kohaselt esitatud kolmeaastane ehitusgarantii.