Arenduslepingu sõlmimine ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatsiooni arendamiseks Tallinnas

Arendusleping on mõeldud juhuks kui arendaja soovib asuda AS Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas rajama ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatisiooni tänavatorustikke ja pumplaid. AS Tallinna Vesi kontaktisikuks arenduslepingute sõlmimisel on võrkude arenduse juht Margus Koor, (6262254, margus.koor@tvesi.ee). Soovitame eelnevalt tutvuda arenduslepingu põhjaga  ja valmistada ette vastavad lisad.

Arenduslepingu vorm kehtib alates 18.03.2019

Lisa 1 – Ehitusprojekti kirjeldav joonis (näide)

Lisa 2 – Ehitusmaksumus

Lisa 3 – Kinnistute loetelu

 

Arendusprojekti mahus avalikele tänavatele drenaaži- ja sademeveesüsteemide rajamine ning tulevane omandisuhe tuleb Arendajal kokku leppida kohaliku omavalitsusega.