Talumistasust alates 2019 aastast

2019. aasta 1. jaanuaril jõustusid asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused tehnovõrkude talumistasude osas.

Üha sagedamini pöördutakse AS Tallinna Vesi poole, et saada selgitusi talumistasude kohta. Peamine küsimus on selles, millise maa omanikul on õigus seda küsida.

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele (AÕSRS) on maaomanikul õigus taotleda tasu tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu osas.

AÕSRS kohaselt ei saa talumistasu nõuda tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks.

Ammendav selgitus talumistasude kohta on toodud ASTV kodulehel siin. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata ning ka ise proovida andmeid sisestades Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Talumistasu ei maksta katastriüksuse kohta:

  • puuduvad andmed kitsendusi põhjustavate objektide kohta;
  • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest talumistasu ei maksta;
  • katastriüksusel on muu sihtotstarve kui maatulundusmaa või transpordimaa ning kitsendusi põhjustavaks objektiks on muu objekt kui elektri- või maagaasi põhivõrk;
  • katastriüksuse omandivormiks on riigiomand;
  • tehnovõrgu selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
  • talumistasu suurus on väiksem kui 1,00 eurot.

Talumistasu on 7,5% aastas maa maksustamishinnast, mis tuleb korrutada kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Elamumaa ja ärimaa puhul on tabelis muu sihtotstarbega maa, siis arvuline väärtus tabelis on 0. (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1300/1201/8001/AOSRS_Lisa_OK.pdf#)

Samuti on ka null väärtus transpordimaa (tänav) sihtotstarbe puhul.

Talumistasu ei maksta, kui arvuline väärtus tuleb null.