Tallinna Vesi pälvis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumil kuldtaseme märgise

Tallinna Vesi uuendas 2021. aastal saadud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kuldtaset. Uuenenud kuldtaseme märgis kehtib kuni 2025. aasta maikuuni. Vastutustundliku ettevõtluse indeks on arengutööriist, mis aitab hinnata organisatsiooni ühiskondlikku vastutust keskkondlikus, sotsiaalses ja majanduslikus mõõtmes (ESG-environmental, social, governance).

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ligi kolmandikule Eesti elanikkonnast. Kuldtaseme uuendamine on ettevõttele väga oluline tunnustus, kuna näitab, et teeme oma tööd kvaliteetse joogivee tootmise ja toimetamise ning reo-ja sademevee ära juhtimisel jätkusuutlikult.

Vastutustundliku ettevõttena keskendume oma tegevuses positiivse panuse suurendamisele – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas. Tallinna Vesi tegutseb keskkonnahoidlikult ning meie eesmärk on hoida ettevõtte tegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid minimaalsel tasemel. Meie keskkonnaeesmärgid,- aspektid ja juhtpõhimõtted leiad meie kodulehelt.

Tallinna Vesi peab vastutustundlikku ettevõtlust äärmiselt oluliseks

Juba alates 2012. aastast koostame sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruannet rahvusvahelise aruandlusstandardi GRI juhiste järgi. Alates 2026. aastast on meie sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruanne integreeritud meie aastaaruandesse. Ühtlasi oleme oma tegevused sidunud Säästva arengu tegevuskavaga aastani 2030 ja selle säästva arengu eesmärkidega (SDG).

Oleme võtnud sihiks vähendada negatiivset keskkonnamõju, säilitada kõrge kvaliteet ja saavutada tulemused, mis ületavad Läänemerre juhitavale puhastatud heitveele seatavaid kvaliteedinõudeid. Pingutame järjepidevalt, et edendada meie kogukonna liikmetes keskkonnateadlikku mõtte- ja teguviisi. Innustame inimesi jooma kraanivett ja selgitame, kuidas käia keskkonnasõbralikult ümber reoveega.

Järgnevateks aastateks on kavandatud oluliselt suuremad investeeringud kui varasemalt, mille eesmärk on tagada täiendav töökindlus ja vähendada reostusjuhtumite ohtu tulevikus. Täiendavalt oleme hakanud mõõtma ka oma süsiniku jalajälge. Esimese mõõtmise tegime 2020. ja järgmise 2022. aasta kohta. Kahe aastaga oleme oma süsiniku jalajälge vähendanud 39%, peamiselt tänu üleminekule rohelisele elektrienergiale. 2022. aasta lõpus kinnitati juhtkonna poolt kliimamõjude vähendamise plaan, kus seadsime endale konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid.

Fotograaf: Kristiin Elmat

Peame tähtsaks rääkida kaasa kogukonnas olulistel teemadel ning anda oma panus meie tegevusega seonduvate valdkondade arengusse ja õigusloome väljatöötamisse. Selleks oleme liitunud ja olnud asutajaliikmed erinevates ühingutes. Tallinna Vesi on Rohetiigri, Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Maksumaksjate Liidu ja Baltic Institute of Corporate Governance’i liige.