Tallinna Vee müügitulu kasvas võrreldes teise kvartaliga

2022. aasta kolmandas kvartalis oli AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13 miljoni eurot. Ehitusteenuste müügitulu langust tasakaalustas suurenenud veeteenuste tarbimine äriklientide seas ja sademeveeteenuse tulu kasv. Vee- ja reoveeteenuse kvaliteet oli jätkuvalt kõrge ning teostati mitmeid suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte.

Tallinna Vee müügitulu äriklientidele osutatud veeteenustest oli tänavu kolmandas kvartalis 4,34 miljonit eurot, mida on ligikaudu 13 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris: majutusasutustes ja spaades, kaubandus -ja spordikeskustes ning renditeenuste sektoris ja sadamas.

Olulist mõju müügitulu väiksele kasvule avaldas ehitusteenuste mahu oluline vähenemine, mis oli tingitud ehitussektori ebastabiilsusest. Hüppeline energiahinna tõus avaldas otsest mõju ettevõtte kasumile, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 58,5%. Kasumi vähenemist võrreldes eelmise aastaga mõjutas oluliselt ka kolmandate osapoolte nõuete eraldise säilitamine 2021. kolmanda kvartali tasemel.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul moodustas veeteenuste tulu müügitulust 88%. „Siin mängib olulist rolli koroonapiirangute lõppemine esimeses kvartalis ja veeteenuse äärmiselt soodne hind, milles ei kajastunud elektrienergia hinnatõus. Uus, Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuse hind, hakkas kehtima alates 1. oktoobrist 2022 ,“ selgitas Timofejev.

Kontserni tuludest moodustasid 10,3% ehitusteenused, mis on mõjutatud suurte projektide algusaja nihkumisest ning prognooside kohaselt taastub ehitusteenuste maht osaliselt viimases kvartalis.

Eraklientidele osutatud veeteenustest saadud müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes kolmandas kvartalis 1,1 protsendi võrra 4,84 miljoni euroni, mis tulenes suurima erakliendigrupi – kortermajade – tarbimismahu vähenemisest.

Tallinna Vee 2022. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 3,58 miljonit eurot. Ettevõtte üheksa kuu brutokasum vähenes tootmiskulude kasvu tõttu 22 protsendi võrra. Suurimat mõju omas kulude kasvule elektri-, palgakulude, kemikaali- ja gaasikulude tõus. Mõju minimeerimiseks püüame optimeerida puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning võimalusel tarbime elektrit nutikalt, jälgides börsihinda ja ajastades tarbimist sellest lähtuvalt.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 2,44 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenes ärikasum 3,07 miljoni euro võrra. 2022. aasta üheksa kuu ärikasum oli 8,52 miljonit eurot, mida on 6,84 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on nii järsult kasvanud elektrikulud kui ka kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali tasemel. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks ettevõtte ärikasum 2021. aasta kolmandas kvartalis olnud 4,30 miljonit eurot. 2022. aasta kolmanda kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 43,3 protsenti ehk 1,86 miljonit eurot väiksem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta kolmandas kvartalis 2,22 miljonit eurot, mis on 3,12 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

Septembris allkirjastasid AS Tallinna Vesi ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal muudatused 28. septembril 2017. a sõlmitud laenulepingule. Laenulepingu muudatuste tulemusena on laenu uueks tagasimaksmise tähtajaks on 28. september 2024. a varasema 28. septembri 2023. a asemel. Laenulepingu muudatuste tulemusel tõuseb AS-i Tallinna Vesi laenude keskmine intressi riskimarginaal seniselt 0,60%-lt 0,63%-le. Laenu tagasimaksmine toimub endiselt ühes osas ning kõik muud laenulepingu tingimused jäävad samaks.

2022. aastal on oluliselt suurendatud investeeringute mahtu. Üheksa kuuga investeeris Tallinna Vesi põhivarasse 15,66 miljonit eurot, investeeringute maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes 5,71 miljoni euro võrra. 2022. a üheksa kuuga uuendas Tallinna Vesi ligi 17 kilomeetrit torustikke. „Torustike rekonstrueerimine on selle aasta jooksul sujunud vastavalt plaanile ning tööd jätkuvad viimases kvartalis,“ sõnas Timofejev.

Kolmandas kvartalis alustati ja jätkati mahukate rekonstrueerimistöödega Vana-Kalamaja, Rannamõisa ja Järvevana teel. „Ainuüksi Vana-Kalamaja tänaval paigaldame uusi torusid kokku ligi 4 kilomeetrit,“ tõi Timofejev välja.

Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi uue halduslepingu läbirääkimised perioodiks 01.12.2022 – 30.11.2032 on lõpusirgel. Ühtlasi taotleb AS Tallinna Vesi enda vee-ettevõtjaks määramist ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas haldusülesande tähtajaga 10 aastat ehk kuni 30.11.2032. Haldusleping ootab AS-i Tallinna Vesi nõukogu 01.11.2022 otsust ja 03.11.2022 Tallinna Linnavolikogu heaks kiitmist ning on seejärel avalikult leitav Tallinna Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ning AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Hetkel on töös ka Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine järgmiseks 12 aastaks, mille eesmärk on anda selge suund Tallinna veesektori arengule ning on ühtlasi aluseks AS-i Tallinna Vesi arengu- ja investeeringute plaani koostamiseks.

„Augustikuus alustasime kaugloetavate veearvestite paigaldustega ja tulenevalt ülemaailmsest kiipide tarneraskustest on masspaigalduse algus lükkunud novembrikuusse, eesmärk on lõpetada paigaldustööd aastaks 2026,“ rõhutas Timofejev.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkas Tallinna Vesi kolmandas kvartalis mitme mahuka projektiga, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja UV seadmete paigaldamine erinevatesse puurkaevupumplatesse täiendava mikrobioloogilise puhastusbarjääri loomiseks. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhutõstekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel. Samuti sai valmis uus paakautode reoveesette vastuvõtusõlm ning alustasime peapumpla suure pumba asendamisprotsessiga. Pumba vahetus on planeeritud 2023. aasta esimesse kvartalisse.

2022. aasta üheksa kuu jooksul on ettevõte pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Selle aasta üheksa kuu jooksul võttis ettevõte kokku 2426 veeproovi, millest 99,8% vastas täies mahus kõikidele kvaliteedinõuetele, kõigest 4 proovi tuli lugeda mittevastavaks. Kraanivee kvaliteet on jätkuvalt suurepärane, hoolimata kõrgetest välistemperatuuridest. Timofejevi sõnul on väga kõrge kraanivee kvaliteedi taganud veelgi efektiivsem veepuhastusprotsess, ennetavad veevõrgu hooldustööd ja investeeringud veepumplatesse. Neljandas kvartalis planeerime võtta kasutusele veetorustike puhastamiseks uue tehnoloogia, mis töötab purustatud jää survepesu meetodil. Antud tehnoloogia on täna laialt kasutusel USA-s ja Jaapanis, meie regioonis on tegemist täiesti uue tehnoloogia kasutusele võtuga.

Nii kolmandas kvartalis kui ka kogu 2022. aasta jooksul on vastanud kõikidele rangetele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi, mis juhitakse edasi Läänemerre. „Puhastusprotsessi läbinud heitvesi on täna Läänemere veest oluliselt puhtam ja avaldab mere elustikule äärmiselt positiivset mõju,“ selgitas Timofejev.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis kolmandas kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 13,4 protsenti. Üheksa kuu vaates on lekete protsent mõnevõrra eelmisest aastast kõrgem, sest lumerohke ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks ning samuti avaldas mõju kõrge välistemperatuur ja madal pinnase veetase.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 600 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

3. kvartal Muutus 2022/ 2021 9 kuud Muutus 2022/ 2021
2022 2021 2020 2022 2021 2020
Müügitulu 13,48 13,61 13,28 -1,0% 38,53 38,36 38,55 0,4%
Brutokasum 3,58 5,36 5,80 -33,3% 12,38 15,78 16,59 -21,5%
Brutokasumi marginaal % 26,53 39,40 43,69 -32,7% 32,12 41,12 43,04 -21,9%
Amortisatsioonieelne ärikasum 4,15 7,17 7,35 -42,1% 13,49 20,20 20,66 -33,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 30,80 52,67 55,33 -41,5% 35,00 52,64 53,60 -33,5%
Ärikasum 2,44 5,50 5,77 -55,7% 8,52 15,36 16,03 -44,5%
Ärikasum – põhitegevus 2,06 5,15 5,44 -59,9% 7,81 14,61 15,37 -46,6%
Ärikasumi marginaal % 18,07 40,42 43,43 -55,3% 22,12 40,04 41,58 -44,8%
Kasum enne tulumaksustamist 2,32 5,41 5,64 -57,0% 8,21 15,09 15,70 -45,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal % 17,24 39,72 42,45 -56,6% 21,30 39,32 40,73 -45,8%
Puhaskasum 2,22 5,34 5,64 -58,5% 6,05 12,96 11,34 -53,3%
Puhaskasumi marginaal % 16,44 39,21 42,45 -58,1% 15,70 33,78 29,43 -53,5%
Vara puhasrentaablus % 0,89 2,13 2,24 -58,0% 2,40 5,10 4,40 -53,0%
Kohustiste osatähtsus koguvarast % 56,37 55,54 57,73 1,5% 56,37 55,54 57,73 1,5%
Omakapitali puhasrentaablus % 2,06 4,87 5,42 -57,6% 5,41 11,55 10,20 -53,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,59 3,07 3,66 -48,2% 1,59 3,07 3,66 -48,2%
Maksevõime kordaja 1,52 3,01 3,62 -49,5% 1,52 3,01 3,62 -49,5%
Investeeringud põhivarasse 7,93 4,32 5,91 83,6% 15,66 9,95 13,77 57,3%
Dividendide väljamaksmise määr % na 80,42 77,70 na 80,42 77,70

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. september 31. detsember
VARAD Lisa 2022 2021 2021
KÄIBEVARA
Raha ja raha ekvivalendid 3 16 656 36 143 36 559
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 7 840 6 858 6 637
Varud 1 153 849 702
KÄIBEVARA KOKKU 25 649 43 850 43 898
PÕHIVARA        
Materiaalne põhivara 4 222 332 208 002 211 546
Immateriaalne põhivara 5 632 532 729
PÕHIVARA KOKKU 222 964 208 534 212 275
VARAD KOKKU 248 613 252 384 256 173
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 675 386 421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 630 3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 958 7 182 7 835
Ettemaksed 3 862 3 096 3 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 16 125 14 294 15 490
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 37 996 36 226 37 241
Rendikohustised 952 1 185 1 236
Laenukohustised 78 550 82 144 80 336
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 6 018
Edasilükkunud tulumaks 411 264 372
Muud võlad 90 38 60
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU   124 017 125 875 125 263
KOHUSTISED KOKKU 140 142 140 169 140 753
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000
Ülekurss 24 734 24 734 24 734
Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278
Jaotamata kasum 70 459 74 203 77 408
OMAKAPITAL KOKKU 108 471 112 215 115 420
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 248 613 252 384 256 173

KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes III kvartal 9 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta
Lisa 2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 7 13 479 13 611 38 534 38 363 53 294
Müüdud toodete/teenuste kulud 9   -9 903   -8 248  -26 157  -22 588 -32 715
BRUTOKASUM 3 576 5 363 12 377 15 775 20 579
Turustuskulud 9 -147 -108 -535 -332 -462
Üldhalduskulud 9 – 966 -847 -3 192 -3 390 -4 438
Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -27  1 093 -129  3 308 3 099
ÄRIKASUM 2 436 5 501 8 521 15 361 18 778
Intressitulud 11 1 1 4 8 8
Intressikulud 11  -113 -96  -319 -283 -387
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 2 324 5 406 8 206 15 086 18 399
Tulumaks 12 -108 -70 – 2 155 -2 126 -2 234
PERIOODI PUHASKASUM 2 216 5 336 6 051 12 960 16 165
PERIOODI KOONDKASUM 2 216 5 336 6 051 12 960 16 165
Jaotatav kasum:
A- aktsia omanikele 2 216 5 336 6 051 12 960 16 165
Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,11 0,28 0,30 0,65 0,81

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 9 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta
Lisa 2022 2021 2021
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
Ärikasum 8 521 15 361 18 778
Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 4 965 4 837 6 520
Korrigeerimine rajamistuludega 10 -406 -379 -510
Muud mitterahalised korrigeerimised 6 0 -3 610 -3 610
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -15 0 -29
Äritegevusega seotud käibevara muutus -1 619 24 380
Äritegevusega seotud kohustiste muutus -296 537 938
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 11 150 16 770 22 467
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD      
Põhivara soetamine -14 968 -9 491 -13 734
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 451 1 933 2 892
Põhivara müügitulu 17 0 29
Saadud intressid 3 11 11
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -13 497 -7 547 -10 802
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -271 -353 -460
Tasutud rendimaksed -351 -307 -408
Tasutud laenud -1 818 -1 818 -3 636
Tasutud dividendid 12 -12 835 -12 841 -12 842
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -165 -158 -158
Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -2 116 -2 116 -2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -17 556 -17 594 -19 620
         
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -19 903 -8 371 -7 955
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 36 559 44 514 44 514
       
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 16 656 36 143 36 559

 

Maria Tiidus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
maria.tiidus@tvesi.ee