Riigikohus ei võtnud menetlusse Konkurentsiameti määruskaebust

AS Tallinna Vesi soovib oma aktsionäre informeerida, et 18.09.2012 otsustas Riigikohus mitte menetleda Konkurentsiameti määruskaebust Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2012 määruse suhtes, millega leiti, et AS Tallinna Vesi Teenusleping on haldusleping, st avalik-õiguslik leping.

See tähendab, et Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2012 lahend on nüüd jõustunud ning AS Tallinna Vesi tariife puudutava kohtuasja arutamist jätkatakse Tallinna Halduskohtus. Vastavalt Riigikohtu näpunäidetele, peab esimese astme kohus hindama, kas Teenusleping on Konkurentsiametile siduv.

Haldusmenetluse seaduse (HMS) kohaselt on ühepoolsed halduslepingute muudatused lubatud vaid siis, kui see on absoluutselt vajalik, et vältida olulise avaliku huvi rasket kahjustamist. Avalik-õiguslikku lepingut ei muuda kehtetuks lihtsalt ühe seaduse muutmisega (ÜVVKS). Käesoleva ajani ei ole Konkurentsiamet esitanud erapooletult üle kinnitatud tõendusmaterjale et näitlikustada, et teenuse kvaliteedi standardid oleks kehtivatega samal tasemel madalamate tariifidega kui Konkurentsiamet oleks Ettevõtet reguleerinud alates 2001.a. Kuivõrd Ettevõte ei ole teinud muud, kui täitnud kehtivat avalik-õiguslikku lepingut, siis negatiivse otsusega ühepoolselt lepingu eiramist võib käsitleda olulise menetlusliku rikkumisena.

Lahend kinnitab Ettevõtte poolt kohtule esitatud kaebuse õigsust, kuigi Tallinna Ringkonnakohus on siiski oma lahendis juhendanud Tallinna Halduskohut hindama, kas Teenusleping on Konkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Halduskohus nõustub, et riigi poolt määratud eelmise regulaatoriga sõlmitud haldusleping on kehtiv ka riigi poolt määratud praeguse regulaatori suhtes, siis oodatavalt tühistab halduskohus vaidlustatud otsused olulise menetlusrikkumise tõttu, kuna Konkurentsiamet on jätnud arvestamata asjas olulised asjaolud. Kui Konkurentsiamet on seisukohal, et Teenusleping kahjustab ülekaalukat avalikku huvi, siis peab Konkurentsiamet oma vastavat seisukohta kaitsma eraldi menetluses. Juhul, kui Konkurentsiamet peaks suutma tõendada, et Teenusleping kahjustab ülekaalukat avalikku huvi, siis on Ettevõtte seaduse alusel õigustatud kompensatsioonile.

AS Tallinna Vesi on alati täiel määral täitnud rahvusvahelise erastamislepingu kõiki tingimusi, mis kehtestati Eesti ametivõimude enda poolt. Lisaks, Ettevõte on jätkuvalt esitanud erapooletult üle kinnitatud tõendusmaterjali tõendamaks, et rahvusvahelised erastamislepingud ei ole viinud ebamõistliku kasumini, vaid on taganud kõrgemad kvaliteedi standardid, madalamad tariifid ja võimaldanud tulukust, mis on vastavuses rahvusvaheliste normidega.