Olulised keskkonnaaspektid ja mõjud

 

Veepuhastusega seotud olulised aspektid:

Positiivne:

 • Nõuetele vastav joogivesi, mis toetab elukvaliteedi säilitamist ja parandamist.

Negatiivne:

 • Heitgaaside emissioon, mis saastab välisõhku.
 • Kemikaalid, mis keskkonda sattudes võivad halvendada elanikkonna tervist.

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga seotud olulised keskkonnaaspektid:

Positiivne:

 • Nõuetele vastav joogivesi tarbija juures, mis toetab elanikkonna tervise ja elukvaliteedi säilitamist ning parandamist.
 • Mõõdetud tarbitud joogivesi, mis tagab ülevaate veeressursi tarbimisest.
 • Liitumisvõimaluste loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, mis aitab parandada elukvaliteeti ja keskkonnasisundit.

Negatiivne:

 • Nõuetele mittevastav joogivesi tarbija juures, mis võib mõjutada elukvaliteedi halvenemist.
 • Veekatkestused, millega võib kaasneda elukvaliteedi langus.
 • Üleujutused, mis võivad elanikele põhjustada elanikkonnale ebameeldivusi ja varalist kahju ning reostab looduskeskkonda.
 • Veelekked, mis põhjustavad veeressursi raiskamist.

Reoveepuhastusega seotud olulised aspektid:

Positiivne:

 • Reoveesette ümbertöötlemisel tekkiv haljastusmuld, mis vähendab jäätmete teket ja parandab pinnase omadusi.
 • Reoveesette kääritamisel saadav biogaas,  millega vähendatakse fossiilsete kütuste kasutamist.
 • Normidele vastav heitvesi, mis tagab merevee seisundi säilitamise.

Negatiivne:

 • Heitvesi, mis keskkonda suunates võib halvendada keskkonna seisundit.
 • Heitgaaside emissioon, mis saastab välisõhku.

Tööde ja teenuste teostamisega seotud olulised aspektid:

Positiivne:

 • Jäätmete sorteerimine, mis aitab osa sellest suunata taaskasutusse ja säästab looduskeskkonda.

Negatiivne:

 • Jäätmete teke, mis põhjustab keskkonnakoormust (nt väljakaevatud pinnas, vana asfalt).
 • Tarbitud soojus ja elektrienergia, mis vähendab loodusressursse ja saastab välisõhku.
 • Kaevetööd, mis rikuvad haljastustning looduskeskkonda.
 • Heitgaaside emissioon, mis saastab välisõhku.

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisega seotud olulised aspektid:

Positiivne:

 • Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem, mis aitab kaasa keskkonna seotud parendustegevuste elluviimisele.
 • Sidusrühmade keskkonnateadlikkus, mis kujundab ühiskonnas keskkonnateadlikumat käitumis- ja mõtteviisi.