Nõmme kriisiõppuse järgselt võetud proovid kinnitavad joogivee kõrget kvaliteeti

Nõmmel võetud kõikide veeproovide analüüs kinnitab joogivee kõrget kvaliteeti ning mikrobioloogiliste näitajate vastavust nõuetele. AS Tallinna Vesi on võtnud Nõmmel tavapärasest rohkem proove pärast 28. märtsil toimunud edukat testõppust, mille käigus lülitati linnaosa veevarustus üheks päevaks Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele.  

  

„Testõppuse päeval võtsime Nõmme veevõrgust 42 proovi, milles analüüsisime nii keemilisi kui mikrobioloogilisi näitajaid. Katsetuse järgsel nädalal jätkasime veekvaliteedi aktiivset seiramist ning kogu järgneva kuu võtsime tavapärasest rohkem veeproove. Kõikide proovide tulemused olid ootuspärased ja kinnitasid vee-ettevõtte hüpoteesi, et ajutine üleviimine Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele tekitab hetkelisi kõikumisi hägususe ja rauanäitude osas, sest vee liikumise suund veevõrgus muutus. Järgnevad proovid olid korras ja näitasid, et tegemist oli lühiajalise muutusega, mille mõju tarbijatele oli minimaalne,“ kinnitas AS-i Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel. 

 

Tootmisjuhi sõnul näitab katsetuse ajal ja selle järgselt võetud veeproovide analüüs, et Nõmme joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ei ole muutunud. Nõmme joogivee kvaliteedi seiramine jätkub ning nüüd võetakse seal kaks korda kuus proove mikrobioloogiliste näitajate analüüsimiseks.  

 

Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht kinnitas, et Nõmme kriisiõppuse järgselt on kõik joogivee tulemused vastanud kehtivatele nõuetele. „Pidev seire on tõestanud, et kriisi olukorras suudetakse tagada Nõmme elanikele ohutu joogivesi. Õppus annab kindluse, et kriisiplaanid on asjakohased ja süsteeme on võimalik vajadusel ümber lülitada,“ selgitas Albreht ja lisas, et sarnased väljaõpped on vee-ettevõtjate jaoks ülimalt olulised võimalikeks kriisiolukordadeks valmistumisel.

 

Märtsi lõpus toimunud katsetuse eesmärgiks oli kaardistada Nõmme elanike veevarustuse tagamise võimalused juhuks, kui linnaosa tabab ulatuslik elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam inimesi ning ettevõtteid veega varustada. Nõmme linnaosa, mille veevarustus tuleb enamasti põhjaveest, viidi ajutiselt üle Ülemiste järve pinnaveele, mida kasutab igapäevase joogiveena ka kogu ülejäänud Tallinna ja suur osa Harjumaa elanikest.  

 

Nõmme põhjaveel toimiv veevõrgustik baseerub ringvõrgustikul, mille erinevates asukohtades on puurkaevpumplad, mis töötavad üksteisega koostöös vajaliku veesurve ja veekoguste tagamisel. Katsetuse käigus testiti, kuidas süsteem toimib, kui käivitada tavaolukorras seisev survetõstepumpla, mis pumpab veevõrku Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett. „Nägime, mismoodi käituvad sellises olukorras piirkonnas töös olevad puurkaevpumplad, kuidas ja kui kiiresti liigub vesi ühest kohast teise ning mis tagajärgi see endaga kaasa võib tuua. Saime kinnitust, et kriisiolukorras on võimalik viia Nõmme linnaosa Ülemiste järve veevõrku ja tagada sellega elanike varustamine puhta joogiveega,“ selgitas Ruubel. 

„Elutähtsa teenuse osutajana peab AS-il Tallinna Vesi olema vastavalt hädaolukorra seadusele toimepidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega. Teeme selleks erinevaid kriisiplaane ja teste, kuid sellise ettevalmistuse, läbimõelduse ja kommunikatsiooniga mastaapset reaalkatsetust ei ole meie piirkonnas viimase 20 aasta jooksul tehtud. Selline test aitab elektrikatkestusteks paremini valmis olla mitte ainult Tallinna Veel, vaid ka paljudel teistel Eesti ja lähiriikide vee-ettevõtetel, kellega teeme tihedat koostööd ja jagame testi käigus kogutud andmestikku,“ tõi Ruubel välja. 

 

AS Tallinna Vesi analüüsib kraanivee kvaliteeti regulaarselt proovivõtupunktides üle linna, et tagada värske ja tervislik joogivesi kogu teeninduspiirkonnas. Sellel aastal on võetud juba üle 1500 veeproovi, millest kõik on vastanud kõrgetele joogivee kvaliteedinõuetele. Lisaks tagab ettevõte suvisel perioodil ka avalikus linnaruumis võimaluse tasuta janu kustutada. Selleks on rajatud Tallinnasse mitukümmend avatud veevõtukohta, mille joogivee kvaliteeti seiratakse regulaarselt. Lähima avaliku joogiveekraani leiad siit.