AS-i Tallinna Vesi 2013. aasta 1. kvartali tootmistulemused

Ettevõte on saavutanud stabiilselt väga kõrge kvaliteeditaseme ning jätkab järjepidevat tööd nii tulemuste hoidmise- kui parandamisega kõigi näitajate osas. Samuti on Ettevõte jätkuvalt pühendunud klienditeeninduse parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele.

Kraanivesi on joogivesi

Pealinna joogivesi on väga kvaliteetne ning seda võib julgelt juua. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseameti. 2013. aasta esimese kolme kuu jooksul võeti tarbija kraanivest 749 veeproovi, millest vaid üks ei vastanud nõuetele. See tulemus ületab jätkuvalt Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus nõutud taset ning on võrreldav Lääne-Euroopa veekvaliteedi tasemega.

Kindel teenus

Elanikele on oluline, et neile oleks tagatud ööpäevaringselt toimiv teenus. Seetõttu keskendub Ettevõte tarnekindluse suurendamisele. 2012. aasta sama perioodiga võrreldes on pea 30% võrra vähenenud veesurvega seotud kliendipäringute arv, mis näitab, et Ettevõte on suutnud tagada õige survega joogivee teenuse.

Klientide heaks

Ettevõte peab kliendisuhtlusel oluliseks ennetavat tegevust, et reageerida probleemidele kiiremini ning ära hoida tõsisemate probleemide teke. 2013.a esimeses kvartalis vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kliendikaebuste arv 9,5% võrra. Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on tagada, et kliendid teavad, millal nende probleemid lahenduse leiavad. Esimeses kvartalis saavutas Ettevõtte ka seatud eesmärgi, teavitada kliente vähemalt 90% juhtudest kliendi esmakordsel pöördumisel, milliseid tegevusi ning millal võetakse ette.

Et saada vahetut tagasi­sidet viimase kuu kliendipöördumiste kohta ning vajadusel koheselt reageerida rahulolematusele või küsimustele, küsime klientidelt igakuist ta­gasisidet. 2013. aasta esimeses kvartalis oli klientide hinnag 4-punkti skaalal 3,37 punkti.

Puhtam eluskeskkond

Aastast-aastasse on vähenenud lekete tase. Võrreldes kümneaasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku pea 13 tuhande kuupmeetri kvaliteetset joogivett. Sama kogus vett on võrdne Tartu linna ööpäevase veetarbimisega. Ka 2013. aasta esimest kvartalit iseloomustab lekete taseme vähenemine võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Lekete vähendamist on võimaldanud järjepidevad pingutused parandada võrkude kvaliteeti.

Ettevõtte tähelepanu on jätkuvalt suunatud ka potentsiaalsete üleujutuste ning reostusega seotud riskidele. Ummistuste vähenemist läbi aastate on võimaldanud mitmed ennetavad tegevused nagu näiteks torustike survepesu efektiivsuse tõstmine ning pikaajalised kanalisatsioonivõrgustikku tehtud investeeringud. 2013. aasta esimese kvartalis oli ummistusi rohkem kui varasemalt, ent selle põhjuseks oli pikk külmaperiood, mille tõttu oli raskendatud ennetavate tegevuste, nagu survepesu, teostamine.

Tutvu 2013.a. I kvartali tegevusnäitajatega siin.

Tegevusnäitajad 2012. a. 1 kvartalis

2012 1 kv 2013 1 kv
Joogivesi
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele 100 % 99,87 %
Veekadu jaotusvõrgus 17,64 % 17,44 %
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides 2,86 h 3,12 h
Kliendikontaktide arv veesurve asjus 204 147
Reovesi
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 218 251
Kliendikontaktide arv ummistuste  ja sademevee ärajuhtimise kohta 418 422
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele 100 % 100 %
Klienditeenindus
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul 99,2 % 99,1 %
Kirjalike kaebuste arv 44 38
Lubaduste mittetäitmise arv 3 3
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust 88,9 % 96,0 %