Alates 01. jaanuarist 2016 muutub purgimiskohtade kasutamise kord

 

Alates 01. jaanuarist 2016.a on Tallinnas võimalik kasutada kahte purgimiskohta senise kuue asemel.

Purgimiskohad ja purgijate tegevus peidavad endas täiendavat riski keskkonnale ning võivad põhjustada mitmeid ebameeldivusi elanikele. Purgimistegevusest leviv hais häirib inimeste elukvaliteeti ning tihti kasutatakse purgimiskohti vääralt, ladustades neisse ühiskanalisatsiooni mittesobivaid jäätmeid. Sellisteks jäätmeteks on nii olmeprügi, ehitusjäätmed, rasv kui ka liiv. Aastate jooksul on katsetatud mitmeid võimalusi ebameeldiva lõhnaprobleemi leevendamiseks, ent nendega tõstatuvad uued murekohad. Näiteks ladustati purgimiskohtade ümberehituse tulemusel reoveepaakide jäätmed purgimiskohtade ümbrusesse.

Eelnevast tulenevalt selgitasid AS Tallinna Vesi, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ning Tallinna linn ja tema seotud ametkonnad ning linnaosavalitsused välja purgimiskohtade kasutamisega seotud probleemid ning riskid. Ühiselt jõuti arusaamani, et tulenevalt vajadusest jäetakse avatuks purgimiskohad aadressil Paljassaare tee 1 ning Raba tänaval, mis 2016. aasta esimeses pooles viiakse üle aadressil Nugise 28 asuvale kanalisatsioonipumpla kinnistule. Need asukohad on tehniliselt sobivaimad ning asuvad kõige kaugemal eluhoonetest, sotsiaalasutustest ja terviseradadest. Lisaks on avatuks jäävatel asukohtadel videovalve.

Purgimine on reovee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine. See on olnud vajalik peaasjalikult neile, kel pole olnud võimalik ühiskanalisatsiooniga liituda. “Keskkonna seisukohalt ohutum ja inimestele mugavam on suunata reovesi otse ühiskanalisatsiooni, seetõttu soovitame võimalusel kindlasti ühiskanalisatsiooniga liituda,” selgitas muudatuse olulisust Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Monica Rand. Tallinnas on tänaseks välja ehitatud ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalus 99,8%-le elanikest, mistõttu on aastatega oluliselt vähenenud ka purgitavad kogused.

Oleme muudatusest teavitanud kõiki lepingupartnereid, kes purgimisteenust osutavad. Samuti on kõigi seni kasutuses olnud purgimiskohtade juurde paigaldatud vastavad infotahvlid. Purgimisteenust valesti või ebaseaduslikult kasutajaid, aga ka muutunud kasutuskorraga seoses võimalikke ilmnenud keskkonnareostusi, kontrollivad ja vajadusel sanktsioneerivad nii Keskkonnainspektsioon kui Tallinna Munitsipaalpolitsei. Purgimiskohtade hooldust korraldab AS Tallinna Vesi.

purgimiskoht harku 2015 

Harku purgimiskoht

purgimiskoht kalda 2015

 Kalda purgimiskoht