Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 27. mail 2015.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Hotell Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Lääne-Euroopa”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. mail 2015.a kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+2). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:
Kinnitada 2014.a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:
Seltsi 2014 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 17 943 000 (seitseteist miljonit üheksasada nelikümmend kolm tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2014 seisuga kogunenud 49 138 000 (neljakümne üheksa miljoni ühesaja kolmekümne kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2014.a. 17 943 000 (seitsmeteistkümne miljoni üheksasaja neljakümne kolme tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 19.06.2015 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 10.06.2015 kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu ettepanek:
Valida hr. Allar Jõks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 28.05.2015.

4. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:
AS PricewaterhouseCoopers on 2014. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2012.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Nimetada Seltsi 2015. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

5. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2015. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.05.2015 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2014.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2014.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliismia.topp@tvesi.ee, telefon 6262 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 26.05.2015.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 20.05.2015 kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.